За първите шест месеца на годината в общинската хазна са постъпили 806 360 лв. от имуществени данъци. Изпълнението на този вид приход е 48.29 на сто спрямо планирания годишен размер.
Най-слаба е събираемостта на таксите от данък придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 254 451 лв. или 40.05%. 71 347 или 79.27% е събраният патентен данък. Постъпленията от данък върху недвижимите имоти са 282 708 лв. или 56.32%. Размерът на събраните средства от данък върху превозните средства е 194 023 лв. Изпълнението е 44.85% спрямо заложеният в плана годишен размер. Постъпленията от други данъци са 3831 лв. или 38.31%.
За отчетния период службата за местни данъци и такси при общината е събрала 1 801 507 лв., което е 98.44% от планирания годишен размер.

На 30 септември изтича срокът за погасяване на последната вноска на пътния данък, както и на третата вноска на такса битови отпадъци.
На неплатилите в срок ще бъдат начислявани лихви. Към некоректните платци ще бъдат предприети стъпки за събиране на дължимите суми.