Размерът на такса смет да остане 3 промила за физически лица, предлага кметът Георгиев. В това число са включени 1.8 промила за сметосъбиране и извозване, 0.7 промила за експлоатация на депото и 0.5 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

От докладната, публикувана на страницата на общината, се вижда, че такса “Смет” за юридически лица също не се променя. Градоначълникът ще предложи тя да остане 16 промила, като в това число са включени 8 промила за сметосъбиране и извозване, 3.5 промила за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци и 4.5 за поддържане чистотата на места за обществено ползване.

Таксата за юридически лица се изчислява на базата на определените промили върху отчетната стойност на имота, а за физически - върху данъчната оценка на недвижимия имот с жилищно предназначение.

Новото предложение в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси предвижда собствениците на незастроени имоти да заплащат само услугите експлоатация на депото и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Те няма да плащат за сметосъбиране и извозване на отпадъците.

Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград да бъде освободена от заплащане на такси за ползване на депото и поддържане чистота на обществените места, предлага Георги Георгиев.

Докладната на градоначалника ще бъде подложена на обществено обсъждане. То е насрочено за 20 ноември от 11 часа в зала 15 на общинската администрация.
Последната дума по предложенията на кмета Георгиев ще има Ощинският съвет.