От 1 януари 2011г. е изменен Законът за данъците върху доходите на физическите лица, като е въведен нов режим на авансово облагане на доходите от наем.
Когато наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на авансовия данък се удържа от наемателя при изплащането на наема. Размерът на авансовия данък се определя като облагаемия доход се умножава по данъчната ставка 10 на сто. За определяне на облагаемия доход от наем, придобития доход от наем се намалява с 10 на сто разходи. 
За доказване на удържания авансов данък за доходи от наем, наемателят – предприятие или самоосигуряващо се лице, издава на наемодателя за изплатения наем и удържания данък сметка за изплатените суми и служебна бележка по образец. Наемодателят е длъжен да декларира получените доходи от наем в годишна данъчна декларация, която се подава в срок до 30 април на следващата година, към която прилага и издадената му от наемателя служебна бележка за доказване на удържания данък.
Санкцията за наемател – предприятие или самоосигуряващо се лице, което не определи и удържи авансов данък върху изплатеният наем е до 1000 лв.
Новата законова разпоредба се прилага само в случаите, когато наемодателят е физическо лице, а наемателят е предприятие или самоосигуляващо се лице.