На 9 март от 10 часа в сградата на община Ботевград ще се проведе обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Модернизация на ж.п. линията Видин-София”. На обсъждането могат да присъстват всички заинтересовани физически и юридически лица. Докладът за ОВОС е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа в съответната община и в стая 501 в сградата на ДП „НКЖИ”– София, бул.”Кн.Мария Луиза” №110. Писмени становища и мнения се приемат на адрес: ДП „НКЖИ”, гр. София 1233, бул.”Кн.Мария Луиза” №110 или на срещите за обществено обсъждане.