Близо два часа продължи обсъждането на идейния проект за модернизиране на жп линия Видин – София и изготвения доклад по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. То се проведе в малкия салон на читалище “Христо Ботев”. Идейният проект бе представен от проектанта Валентин Михайловски, а доклада - от представител на изпълнителя – АД “Поввик”. На обсъждането присъстваха представители на Национална компания “Железопътна инфраструктура” - възложител на проекта, кметът на община Ботевград Георги Георгиев и други представители на общинското ръководство, кметове на селата, жители на общината.

В доклада за ОВОС са описани всички варианти на инвестиционното предложение, както и предпочитания вариант от проектантите, включително и нулевата алтернатива да остане съществуващото трасе с малки подобрения. Инвестиционното предложение е продължение на част от Коридор №4, който минава през Германия, Чехия, Словакия, Австрия, Унгария, Румъния, Гърция и Турция, и е разположено в няколко административни области Видин, Монтана, Враца София област и София град, като засегнати са около 25 общини, сред които е и Ботевградска община. В доклада са обобщени очакваните въздействия върху околната среда по време на строителството и по време на експлоатацията на жп линията. По време на строителството се очаква отделянето на прах, отпадъци, газове, шум, което неминуемо въздейства върху околната среда, но временно. По отношение на земните недра и почвите се очаква значително въздействие. За да може да бъде изградена тази линия е необходимо да бъде променено предназначението на земята, тъй като тази линия ще минава през земеделски земи и през земи от горския фонд. Това въздействие няма да е краткотрайно, по време на строителството, но то ще остане и след това, защото промяната на земите остава. По отношение на ландшафта също ще има промени както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Нито едно от трасетата не преминава през защитени територии. Те ще бъдат заобиколени. Шум и вибрации ще има, но само по време на строителството. При изграждането на жп линията ще се осъществява наблюдение от археолог. Ако се открият непознати археологически обекти, то те ще бъдат проучени, след което ще продължи строителството на трасето. 
По време на експлоатацията на жп линията не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. Очаква се само въздействие от шумови емисии там, където са зоните на акустичен дискомфорт, но те ще бъдат ограничени чрез специални съоръжения, които са предвидени по проект. При изграждането и експлоатацията на жп линията не се предвиждат вредни въздействия върху здравето на хората. Това каза представителят на фирмата, изготвила доклада за ОВОС.   
  
“Предлагаме трасето да започва от гара Столник, всъщност то е вързано с гара София чрез жп възела в София. От гара Столник пресича Стара планина между Ботевградския проход и Витиня. Там имаме 8.200 км. тунел, след който е гара Рибни вир. Трасето продължава под виадукта Бебреш на магистралата, след което с тунел и с мост минава покрай язовира, на една по-висока кота от стария път Ботевград – София. След това се насочва към магистралата, на едно достатъчно голямо разстояние през най-високата част на планината и минава също над магистралата, вдясно от нея, следват два тунела и един малък мост, излизаме над вилната зона, след което се връщаме обратно под магистралата откъм страната на Ботевград, продължаваме към Трудовец, паралелно с магистралата, заобикаляме селото от североизток и продължаваме към Скравена. Всъщност целта е Люти дол. Преди Люти дол има още един тунел 7.300 км. До него е втората технологична гара, след което трасето минава директно за Руска Бяла във връзка с Мездра, Враца, Монтана, Медковец и Видин. Пътуването до Видин със стандартните влакове ще бъде около 2.20 часа, пътуването София – Ботевград ще бъде по-малко от 20-25 минути, зависи от това дали ще бъде бърз или пътнически влак”, обясни проектантът Валентин Михайловски и допълни: “Не считам, че опасенията, че вилните зони в Трудовец, Скравена и Ботевград  ще бъдат унищожени при прокарване на жп линията. Напротив, вилните зони ще бъдат обслужвани. В проекта са предвидени съоръжения на различни нива, които ще защитят зоните от шума. Предвидени са подлези и надлези за животни, за селскостопански машини, за преминаване на автомобили и хора. Това всичко ще се съгласува къде точно да бъде изпълнено. Ние сме още във фаза идеен проект и всичко, което е свързано с екологията в района, ще го изпълним. При подобни проекти има унищожаване на земя, но ще се опитаме да минимизираме това въздействие в рамките на следващата фаза.”. 

Гара Ботевград ще се намира под вилна зона Трудовец, на 7 км от града, което позволявава по-голямо пропускливост на влакове в денонощието. Имало е вариант гарата да бъде на едно по-ниско ниво, по близо до града. Тази възможност не е отпаднала на сто процента, каза проектантът. 

Идейният проект за модернизиране на жп линията "Видин - София" е изготвен от испански, австрийски и български проектанти. Възложител е Министерството на транспорта и Национална компания “Железопътна инфраструктура”.
Общата дължина на проектното трасе е 222,5 км., а прогнозната стойност на проекта е 2 680 000 000 евро. Към момента пътуването от Видин до София отнема е 5.5 ч. Основната цел е времето да бъде съкратено на 2,2 ч.