На 09 август 2011 година е подписан договор №BG161РО001/1.1-10/2010/017 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Ботевград за реализиране  на проект „Дефилир на духовата музика”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”.
Стойността на проекта е  523 564 лв., със срок за изпълнение 24 месеца.
Общата цел на проекта е засилване ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на община Ботевград чрез осигуряване на възможности от нов тип, фокусирани върху развитието на културния живот в община Ботевград, съвместими със съвременните изисквания и потребности на населението от региона и активиране усилията на обществеността в процеса на изграждане на устойчиво развитие на общината и осигуряване на адекватна културна инфраструктура.
Във връзка с изпълнение на дейностите по публичност и информиране,  община Ботевград свиква пресконференция, която ще се проведе утре /4 октомври/ от 10.00 часа в залата на партерения етаж в общината. В нея могат да участват представители на  местните  и регионални медии, както и местната общественост. Присъстващите ще бъдат запознати с проекта и неговия принос за реализацията на цялостната политика на община Ботевград в сферата на културата.

На 03 юни 2011 година е подписан договор № BG161PO001/1.4-06/2010/012 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Ботевград за реализиране на проект „Изграждане, реконструкция и ремонт на брегоукрепващи съоръжения на р. Рударка и р. Новаченка за предотвратяване на наводненията в с. Новачене, община Ботевград”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.
Стойността на проекта е 1 052 393,69 лв., от които 52 619,68 лв. са съфинансиране от страна на Община Ботевград. Проектът е със срок за изпълнение 18 месеца.
Общата цел на проекта напълно съответства на общата цел на програмата за подобряване на качеството на живот и работната среда на населението и осигуряване на възможност за устойчиво развитие, чрез предотвратяване на рисковете за живота и здравето на населението от градските агломерации и щетите за тяхното имущество, причинени от наводнения. За постигане на целта се предвижда изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения в коритата на двете реки, преминаващи през с. Новачене, община Ботевград.
Представянето на проекта също ще се проведе на 4 октомври в общината, но от 11 часа.