Както вече ви информирахме, на 23 януари в зала "Триадица" на Гранд хотел София официално бяха връчени договорите на първите 26 проекта, финансирани по Програма за Трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия. Сред тях беше и проект „Инвестираме в историческото наследство за културно и духовно сближаване и икономически напредък в общините Правец и Ниш” в партньорство между Исторически музей - Правец, Национален исторически музей - Ниш, Република Сърбия и Фондация „Съвременност”.
Веднага след събитието започна съвместната работа по изпълнението на проекта. Първата работна среща се проведе в Исторически музей - Правец на 01.02.2013 г. Участваха екипи и на трите партньорски организации, ръководени от директорите на двата музея. Присъстваха представители на  фондация „Съвременност” - инициатор и участник в разработването на проекта, експерти от Факултета по електроника при Техническия университет в Ниш, ангажирани по проекта и ръководителят на проекта.
В работна атмосфера се обсъдиха и приеха ефективни форми и подходи за организация, управление и устойчивост на проекта, базирани на принципа на експертно осъществяване на  дейностите, публичност, прозрачност и толерантно партньорство.
По проекта ще бъдат осъществени теренни и кабинетни проучвания от двете страни на границата, включващи съвместни проучвания, картографиране, документиране и популяризиране на общо 40 обекта в сектора на културно-историческото наследство (археологически и исторически паметници, църкви и оброчни места), традиционни обичаи и ритуали, свързани с празнично-обредния календар и развиването на двустранни културно-исторически дестинации (Нишката крепост, римска вила Медиана, античната крепост Боровец, Историческите музеи в Ниш и Правец). Предвижда се материалната база на музеите да бъде обогатена с модерна специализирана техника за изпълнение на иновативните дейности – направа на холограми на базата на 3D визуализация и анимация, мултимедия. Целта е осигуряване на устойчивост на проекта във времето.


За Исторически музей - Правец, оборудването включва техника за посетителски център, геодезическа лата, тринога и нивелир за теренна работа, GPS за локализиране на обектите и геодезическо заснемане, дигитален фотоапарат, проходима кола, с която да могат да бъдат достигани проучваните обекти в планинския район.
В рамките на проекта ще бъдат организирани четири публични събития, популяризиращи резултатите от проекта - кръгла маса, конференция и две изложби съответно в Правец и Ниш. Ще бъдат изработени 3D холограмни изображения на крепоста Боровец и на Нишката крепост и светлинна реклама на обектите чрез City light show. Предвидено е 3D сканиране на крепостта Боровец, което ще послужи като основа за направата на проект за консервация и реставрация на археологическия обект.


На тази база ще бъде разработен интегриран трансграничен туристически продукт, популяризиращ туристическите дестинации в Правец и Ниш: археологически обекти – църкви – 8 бр., музеи – 8 бр. музейни експозиции – 8 бр., както и традиционни празници. Планираните издания включват издаването на луксозен албум, дипляна, туристическа карта DVD, виртуална библиотека, уеб сайт, холограми, осигуряващи иновативно визуално представяне и популяризиране на културно-историческите дестинации като атрактивни туристически обекти.