Имотът се намира в Скравена и е урегулиран парцел от 3383 км.м, заедно с намираща се в него едноетажна масивна сграда-сеносушилня и машините и съоръженията в нея.
Имотът е бил ипотекиран за 50 000 евро в Уникредит  Булбанк... Съдия-изпълнителят ще започне продажбата с начална цена 94 000 лева. Офертите на купувачите се приемат до 13 май.
„Нео вита” ООД – Ботевгпад има предмет на дейност животновъдство и селско стопанство, търговия със селскостопански, хранителни и промишлени стоки.