Всички учиници от четвърти и пети клас в нашата община се явиха на националния изпит по български език и литература, който се проведе днес. Целта на проверката е да се разбере как учениците са усвоили матриала по съответните предмети. Изпитните работи ще се оценяват по електронен път, както и от външни учители. Оценката, която ще бъде формирана, ще се нанесе като едно изпитване в дневника и няма да бъде окончателна, а средноаритметична с другите изпитвания.

За утре е насрочен изпитът по математика. До 20 май ще се проведат изпитите по предметите Човек и общество, География, История и чужд език.

Външното оценяване по всеки учебен предмет започва на съответната дата в 10.00 часа, провежда се едновременно в цялата страна и продължава един учебен час, в рамките на който учениците решават тест с въпроси с избираем отговор, а по български език и литература пишат съответно диктовка (за ІV клас) или преразказ (за V клас) - съобщиха от МОН.