Лицата,  които през 2016г. ще упражняват патентна дейност,  следва да подадат до 31 януари  декларация по образец /по чл.61н от ЗМДТ/ в общината, където се намира обектът,  в който се извършва дейност, свързана с определяне на патентния данък.


Лицата, които са извършвали дейност, облагаема с петентен данък през 2015г., са задължени да подадат и годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 3 май 2015г. В нея попълват приложение № 7 за доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък. В приложението се декларират приходите, разходите и облагаемия доход от упражняваната патентна дейност през 2015г.


Същевременно лицата, упражняващи патентна дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, попълват и справките към годишната данъчна декларация за определяне окончателния размер на осигурителния и здравноосигурителния доход за 2015г.


Годишните данъчни декларации се подават в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на лицето.


Формулярите на декларациите и приложенията към тях са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg