На страницата на община Ботевград е публикуван План за финансиране на капиталовите разходи през настоящата година. В него са предвидени общо 14 060 470 лева, които са разпределени за дейности във всички населени места на територията на общината. Източниците на финансиране на капиталовите разходи са няколко: целева субсидия – 932 300 лева, финансиране с приходи от продажба на нефинансови активи – 840 000 лева, ПУДООС, Фонд „Козлодуй”, Национален доверителен екофонд и МОСВ – 1 692 790 лева, финансиране по програми – 10 131 469 лева, собствени приходи – 242 009 лева, друго финнасиране – 221 902 лева.


От плана е видно, че през настоящата година за  Ботевград са предвидени 11 527 922 лева: Средствата ще бъдат разходвани за: ремонт на покрива на ОУ „Васил Левски” – 25 000 лева от целева субсидия; благоустрояване на парка на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” – 5000 лева, осигурени от продажба на нефинансови активи на общината; ремонт в сградата на детска ясла „Здравец” – 115 842 лева / 98 466 лева – външно финансиране и 17 376 лева – собствени приходи/; ремонт в сградата на детската ясла към ОДЗ „Иглика” – 279 931 лева /237 941 лева – външно финансиране и 41 990 лева от собствени приходи/;  привеждане на детски площадки към изискванията на Наредба 1 – 100 000 лв., осигурени от продажба на общински имоти;  ремонт на тротоари и смяна на бордюри на ул. „Св. св. Кирил и Методий” в участък между улиците „Цар Самуил” и „Хан Аспарух” – 30 800 лева от целева субсидия; почистване не речното корито на Стара река от ул. „Захари Стоянов” към вилна зона Зелин – 35 000 лв. от целева субсидия; ремонт на моста в кв. 20 на вилна зона Зелин и укрепителни дейности – 50 000 лв. от целева субсидия; изкърпване на ул. в Ботевград – 50 000 лева, осигурени от продажба на нефинансови активи на общината; ремонт, доставка и полгане на асфалтобетонова смес по улици във вилна зона Зелин – 79 700 лева от целева субсидия; ремонт, доставка и полагане на асфалтово покритие на път за достъп до вили в м. „Михов рът” над АМ „Хемус” – 30 500 лева от целева субсидия; благоустрояване на ЖК „Васил Левски” – 160 000 лева, осигурени от продажба на нефинансови активи на общината; подмяна на водопроводна мрежа – 205 000 лева от продажба на нефинансови активи на общината; ремонт на сградата на бившия музей в центъра на Ботевград – 35 000 лева от целева субсидия; ремонт и възстановяване на участък от от път I-3 граница с Община Правец – Ботевград – от о.т.60 до о.т.40по ул. „Цар Самуил” – 33 380 лева от друго финансиране; изграждане на паркитг до зала „Арена Ботевград” – 161 300 лева от целева субсидия; изпълнение на проекта за енергийна ефективност на сгради от жилищната, образователната и културната инфраструктура на Ботевград – 9 544 720 лева., осигурени по програми; инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигател на интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац – 586 749 лева по програма.


Трудовец - 848 420 лева. Средствата  ще бъдат разходвани за: ремонт на сградата на ОДЗ „Здравец” – 392 237 лв. /333 401 лв. от външно финансиране и 58 836 лв. от собствени средства на общината; ремонт на сградата на поликлиниката – 15 000 лв., осигурени от продажба на нефинансови активи на общината; изграждане на пешеходен мост над река Бистрица – 4000 лв. от целева субсидия; изграждане на канализация на ул. „Христо Ботев” /80 метра/ - 15 000 лв. от продажба на нефинансови активи на общината; подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Георги Попиванов” – 67 000 лв. /47 000 лв. от целева субсидия и 20 000 лв. от продажба на нефинансови активи на общината/; ремонт на покрива на читалище „Никола Ракитин” – 49 000 лв. от целева субсидия; довеждащ колектор за отпадни води от Трудовец до пречиствателната станция за отпадни води – 306 183 лв.по програма.

Врачеш – 489 718 лв.
През настощата година в село Врачеш се предвижда: ремонт на сградата на ОДЗ „Детелина” – 259 070 лв./ 220 209 лв. от външно финансиране и 38 861 лв. от собствени приходи/; укрепване на Боновския мост – 25 000 лева от целева субсидия; укрепване на Паликарския мост – 25 000 лева от целева субдия; благоустрояване – 50 000 лева, осигурени от продажба на нефинансови активи на общината; ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на паркинга пред манастира „Св. 40 Великомъченици” и да 1000 м в посока с. Врачеш – 65 446 лева от собствени приходи; направа на резервоар с довеждащ и отвеждащ водопровод в м. Дълбоки дол – 25 000 лв. от целева субсидия; частично изграждане на битова канализация по улици в селото – 15 202 лева отвъншно финансиране.

Скравена – 390 347 лв.
Предвижда се: ремонт на покрива на Кметството – 28 000 лева от целева субсидия; ремонт на ОДЗ „Детелина” – 147 271 лв./125 185 лв. – външно финансиране и 22 086 от собствени приходи/; основен ремонт на покрива на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – 123 076 лева от собствени приходи; благоустрояване – 50 000 лева; ремонт на паметника „Костница” – 12 000 лева и ремонт на покрива на читалището – 30 000 лв. от целева субсидия.

Новачене – 430 191 лв.
320 191 лв. са заложени за ремонт на ОДЗ „Зора”, от които 272 162 лв. - външно финансиране и 48 029 – собствени приходи на общината. За селото са предвидени още: 8000 лв. /целева субсидия/ за ремонт на железобетонов мост на река Рударка; 28 000 лв /от продажба на нефинансови активи на общината/ за благоустрояване; 14 000 лв. /от продажба на нефинансови активи на общината/ за довършване ремонта на читалището; 43 000 лв. /от целева субсидия/ за изграждане на 150 м канализация по ул. „Ангел Кънчев”.

Литаково – 218 882 лв.
През тази година в Литаково ще бъде ремонтирана сградата на ОДЗ „Здравец”. За целта са предвидени 98 872 лв. /84 041 лв. – външно финансиране и 14 831 лв. от собствени приходи на общината/. За почистване на корито на река Писана са заложени 14 000 лв., които ще бъдат осигурени от продажба на нефинансови активи на общината. Също така ще бъде подменен 400 м водопровод по ул. „Люто Войвода” – 30 000 лв. от целева субсидия. За изкърпване на улици в селото са заложени 36 000 лв., които се предвижда да постъпят от продажба на нефинансови активи на общината. За ремонта на сградата на читалището ще бъдат заделени 40 000 лв. от целевата субсидия.


За селата Гурково, Радотина и Рашково са предвидени по 25 000 лева за благоустрояване и асфалтиране, а за Липница, Боженица, Елов дол и Краево – по 20 000 лв. за същите дейности.


Рамката на проектобюджета е 19 223 908 лева, в това число очакваните средства от собствени приходи на общината са в размер на 6 125 650 лева, а от държавата се очаква да постъпят 12 717 122, заложените средства в графа "наличност в края на периода са в размер на 381 136 лв.