На основание Заповед № ОА - 444 / 17.09.2016 г. на Кмета на Община Ботевград,


Община Ботевград 


О Б Я В Я В А:


конкурс за заемане на длъжността "директор" на ДГ “ДЕТЕЛИНА” - село Врачеш, ул.”Кольо Видин” № 1


І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА


Директорът организира и контролира цялостната дейност на детската градина в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на длъжността “директор” на  детска градина.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ


1. Да са български граждани.


2. Да отговарят на изискванията на чл. 215 от ЗПУО - да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражняват професията;  да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.


3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.


4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър“ или „магистър“.


5. Да притежават специалност от професионално направление „педагогика“, специалност предучилищна и/или начална училищна педагогика с придобита професионална квалификация „детски учител“ и/или „детски и начален учител“.


6.Кандидатите за длъжността „директор“ на общинска детска градина да имат не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.


ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ


1. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel;


2. Комуникативна компетентност;


3. Професионална компетентност;


4. Управленска компетентност;


5. Стратегическа компетентност;


6. Компетентност за преговори и убеждаване;


7. Ориентация към резултати.


ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:


1. Документ за самоличност /копие, заверен лично, вярно с оригинала и подпис/.


2. Заявление до кмета на община Ботевград за допускане до конкурс /по образец/.


3. Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, ПКС, допълнителни квалификации - /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис и оригинал за справка/.


4. Свидетелство за съдимост в срок на валидност /оригинал/.


5. Професионална автобиография.


6. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/ или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/легализиран/.


7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в Психиатричен диспансер.


8. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия /по образец/.


9. План-програма за развитие на ДГ „Детелина” село Врачеш за период от три години.     


V. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА


1. Конкурсът за заемане на длъжността "директор" на детска градина се провежда в два етапа. 


1.1 Първи етап - Решаване на тест от законовата и подзаконова нормативна уредба в образователното и трудово законодателство.


1.2  Втори етап - Защита на план-програма за развитие на ДГ „Детелина” село Врачеш за период от 3 години и събеседване.  


Документите за участие в конкурса се подават в Център за информационно обслужване на гражданите- партер в община Ботевград с адрес гр.Ботевград, пл. „Освобождение” 13 всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.30 ч.  в едномесечен срок от датата на обявление в местния печат.


Лице за контакт: Николета Иванова - началник отдел „ХСД”, стая 39, тел. 0723 66609