За понеделник – 5 декември, е насрочено извънредно заседание на Общинския съвет. В дневния ред е включена една точка: Одобряване на класирането от проведения, съгласно Решение N2275/13.10.2016r. на ОбС – Ботевград, конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Ботевград" ЕООД за срок от три години. Вносител на докладната е Борис Борисов – заместник кмет на Община Ботевград. Като председател на комисията по провеждане на конкурса за управител на болницата, той предлага на местния парламент следния проект на решение:  


1.0добрява класирането на кандидатите в конкурса за избор на управител на МБАЛ-Ботевград" ЕООД, извършено от комисия, съгласно Решение NQ275/13.l0.2016r на ОбС - Ботевград, а именно: 


-Класира на първо място и определя за спечелил конкурса за управител на "МБАЛ-Ботевград" ЕООД д-р Красимир Павлов Кушев с формирана средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване Отличен  5.64; 


-Класира на второ място с формирана средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване Отличен 5.50 проф. д-р Димитър Радков Раденовски. 


2.Избира за управител на "МБАЛ-Ботевград" ЕООД за срок от три години д-р Красимир Павлов Кушев. 


3.Възлага на комисията, назначена съгласно Решение NQ275/13.10.2016r.нa ОбС-Ботевград, да обяви класирането чрез съобщение, което да публикува на официалния сайт на Община Ботевград и постави на таблото за съобщения в ЦИОГ в сградата на Общинска администрация Ботевград. 


4.Възлага на кмета на община Ботевград да издаде заповед за назначаване на кандидата, спечелил конкурса и сключи договор за възлагане на управлението при липса на постъпили възражения.