Както вече съобщихме, вчера в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев-1871” имаше публично обсъждане на проекто-бюджета на община Етрополе за 2017 година.


На вниманието на нашите читатели предоставяме основните му параметри:


Проекта на бюджет на Община Етрополе за 2017 година е съобразен с принципите на управление, залегнали в мандатната програма за мандат 2015-2019 година, целяща постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност.
Предложения проект за бюджет за 2017 година на Община Етрополе е разработен в съответствие с изискванията на:
1. Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2017 г.
2. ПМС №374 от 22.12,2016г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
3. Закона за публичните финанси.
4. Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе.
5. Промените на данъчните, осигурителни, социални, образователни, здравни и други нормативни актове, свързани с финансирането на дейностите по общинския бюджет.
Бюджет 2017 г. е съобразен с:
1. „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Етрополе пред 2017 г."
2. Тригодишната бюджетна прогноза за местни приходи и разходи на Община Етрополе за периода 2017-2019 година.
3. Предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет и на специализираните звена на бюджетна издръжка към общината.
Приоритети на общината за 2017 г. са:
1. Финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда;
2. Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране през новия програмен период;
3. Насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда - благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки в града и населените места на общината;
4. Провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;
5. Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности.
Общият размер на проектобюджета за 2017г. на Община Етрополе e ll 029 137лв.
Приходи за 2017 г. - 11 029 137 лв.
- Държавни приходи  - 5 807 483 лв.
- Местни приходи – 5 221 654 лв.


Разходи за 2017 г. - 11 029 137 лв.
-  Разходи за държавни дейности - 5 807 483 лв.
-  Разходи с общински характер -4 674 654 лв.
-  Дофинансиране на държавни дейности 547 000 лв.


1. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 5807483
1.1. Обща субсидия за държавни дейности 5492883
1.2. Операции с финансови активи и пасиви 314600
2. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР 5221654
2.1. Имуществени данъци и други данъци 713000
2.2. Приходи и доходи от собственост 238000
2.3, Общински такси и други приходи 858200
2.4. Събран и внесен ДДС и други данъци 95000
2.5. Приходи от продажба на общинско имущество 266000
2.6. Приходи от концесии 3000000
2.7. Дарения 0
2,8. Трансфери за местни дейности 779600
2,9, Целева субсидия за капиталови разходи 419200
2.10. Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 367272
2.11. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки -42753
2,12. Операции с финансови активи и пасиви -547321
 
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 5807483
3.1, Общи държавни служби 554100
3.2. Отбрана и сигурност 140854
3.3. Образование 4256612
3.4. Здравеопазване 2.87091
3.5. Социално осигуряване и грижи 358676
3.6. Почивно дело, култура 210150
3.7. Икономически дейности и услуги 0
4.  Разходите за местни дейности са на база очаквани реалистични приходи, разпределени спрямо отчетните данни за местни дейности за последните години и внесените предложения от второстепенните разпоредители.
1.  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 579 100.00
1.1.Общински съвет 115 000.00
1.2.Помощи за новородени 40 000,00
1.3.Помощи по реш.на ОбС 20 000.00
1.4.Издръжка 400 000.00
1.5.Членски внос 4 100.00
2.  ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 30 000.00
2.1.Бедствия, аварии и почистване на речни корита 30 000.00
3.  ОБРАЗОВАНИЕ 663 500.00
3.1.СУ „Христо Ясенов”- Етрополе 300 000.00
3.2.ОУ „Христо Ботев”- Етрополе 32 000.00
3.3.ПГ "Т.Пвев" Етрополе 10 000.00
3.4.ОУ „Г.Бенковски” с.М.Искър 30 000.00
3.5.ОУ „Христо Ботев” с.Лопян 30 000.00
3.6.ДГ „Слънчице” 70 000.00
3.7.ДГ „Еделвайс”105 000.00
3.8.ДГ „Звънче”80 000.00
3.9.За даровити деца 6 500,00
4.  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 320 000.00
4.1.ЦДЯсла - издръжка 100 000.00
4.2.МБАЛ 220 000.00
5.  СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 356 500.00
5.1.Домашен социален патронаж 200 000.00
5.2.Транспорт 120 000.00
5.3.Национални програми към БТ и за дърва за ветерани от войните  6500.00
5.4.Клубове на пенсионера 30 000.00
6.  БКС 780 000.00
6.1.Поддръжка гробищни паркове 40 000.00
6.2.Осветление 120 000.00
6.3.Чистота 400 000.00
6.4.Водоснабдяване и канализация 10 000.00
6.5.Ликвидиране на локални сметища 15 000.00
6.6.Поддръжка паркове и зелени площи общинска собственост, подравняване и почистване общински имоти 50 000.00
6.7.Безстопанствени кучета и дератизация 13 000.00
6.8.Средства за обработка на неопасни битови отпадъци - ДЕПО 72 000.00
6.9.Технически дейности – скици, заснемане, отчуждаване на имоти, събаряне сгради общинска собственост 60 000.00
7.    ПОЧИВНО ДЕЛО 657 000.00
7.1.  Масова физкултура и спортни бази 456 000,00
7.1.1 Спортно дружество 80 000,00
7.1.2. Детско-юношеска школа по футбол 300 000.00
7.1.3. Волейболен клуб - Етрополе 60 000.00
7.1.4. Клуб по борба 13 000.00
7,1.5. Клуб по шахмат 3 000.00
7,2.   Радиовъзел 25 000.00
7.3.   Обредни дейности 15 000.00
7.4.   Спортни имоти 80 000.00
7.5.   Други дейности по културата 81 000,00
7.5.1. В-к Етрополски преглед 10 000.00
7.5.2. Туризъм 15 000.00
7.5.3. културен календар 50 500.00
7.5.4. общински план за интегр. на ромите 1 500.00
7.5.5. Награден фонд за общински конкурси и командоси 4 000,00
8.     ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 213 795,00
8.1.   Зимно поддържане и снегопочистване 173 795.00
8.2.   Туристическо дружество 2 000.00
8.3.   Общински гори 38 000.00
9.     Текущи ремонти 105 000.00
10.    Поименен списък за основни ремонти и придобиване на ДМА и НДМА 776 759.00
 в т.ч.: преходен остатък S3 559.00
 целева субсидия за капиталови разходи 419 200,00
11. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 135 000.00
12. граждански договори 100 000.00
7. Разходи за дофитатсипане на държавни дейности с местни приходи
1. ОБШИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 300 000.00
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 35 000.00
2.1. Общински инспекторат 35 000.00
5. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 120 000.00
5.1. Дом за стари хора 120 000.00
7. ПОЧИВНО ДЕЛО 50 000.00
7.1. Читалища 50 000.00
 
Усилията на общината са насочени към постигане на добра проектна готовност за новия програмен период - извършване на пред проектни проучвания, изготвяне на инвестиционни и технически проекти.