Във връзка с настъпване на летния сезон и с цел опазване здравето на децата и осигуряване на добра среда за развлечение на децата, през м. май 2017 година служители на РЗИ-Софийска област
извършиха проверки за състоянието на детски площадки, общински и тези на детските заведения, на територията на Софийска област.
Целта на проверките беше да се установи състоянието на площадките – тревни площи и настилки, уреди за игра и монтирани съоръжения за децата, окосяване на тревните площи, пръскане против кърлежи и други членестоноги.


Проверките бяха извършени от инспекторите в РЗИ-Софийска област, определени в екипи, съгласно заповед на директора. Всяка извършена проверка е документирана с констативен протокол,
който е представен в доклади до директора на инспекцията. Всеки доклад за проверените общини включва подробно описание на действителното състояние на обектите, констатираните нарушения,
относно поддържането им и състоянието на съоръженията и настилките, както и редовното обработване
на тревните площи срещу кърлежи.
В проверките участваха и и по едни представител на вяска проверявана община.

За всички констатирани нарушения са издадени предписания, включващи мероприятия за отстраняването им, отговорни лица за тяхното изпълнение и срокове. Най-често срещаните нарушения
бяха свързани с повредени или счупени пейки и уреди за игра, липсващи огради, олющена боя, липсващ
или недостатъчно количество пясък.


След изтичане сроковете на предписаните мероприятия предстои извършването на повторни проверки и при не изпълнение на същите на отговорните лица ще бъде потърсена
административна отговорност.


Общо за периода са проверени 219 общински площадки, като са извършени 231 проверки. Броят на проверените площадки в детските заведения е 96, с толкова проверки или общо 327 броя проверки. Издадени са 64 предписания, от които 29 до кметовете на общини, 33 до директорите на детски заведения и 2 до управителите на поддържащи фирми. Най-голям е броят на детските площадки в общините Ихтиман, Самоков, Ботевград, Костенец, Етрополе, Правец, Горна Малина, Елин Пелин и Костинброд.

От изнесените данни за извършените проверки е видно, че в община Ботевград са проверени 23 общински детски площадки и 13 детски площадки към детските заведения. Направени са общо четири предписания – 2 към кмета на общината и 2 към директори на детски градини.


За подобряване на инфраструктурата, подновяване на дворните игрови съоръжения и материално-техническата база на общинските детски заведения община Ботевград ще отпусне 70 000 лева от собствени средства. Сумата бе гласувана на извънредната сесия, която се състоя на 12 юни.