Конкурсът за длъжността „директор” на Исторически музей – Ботевград е обявен на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № ОА- 290/09.06.2017г. на кмета на община Ботевград


Изискванията за длъжността са следните: 


Образование – висше, квалификационна степен „магистър”; 


Професионално направление – история,  археология и социология, антропология и науки за културата;


Професионален опит по специалността - 3 години;


Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност. 


Като предимство се счита:


Присъдени научни степени и звания;


Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;


Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;


Чуждоезикова подготовка;


Компютърна грамотност.


Необходими документи за участие в конкурса: 


Заявление за участие по образец;


Копие от документ за самоличност;


Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова книжка, служебна книжка, УП-3);


Професионална автобиография;


Копие от документ за придобита професионално-образователна степен;


Свидетелство за съдимост;


Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.);


Концепция за дейността и развитието на Исторически музей Ботевград за период от 5 /пет/ години с обем до 7 страници. Концепцията се предоставя - в 11 екземпляра / бройките са съобразени с членовете на комисията/,  в отделен, запечатан и ненадписан плик.


Концепцията трябва да съдържа:


Анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;


Тенденции и възможности за развитието на музея като научен и културен институт и мястото му в музейната мрежа;


Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;


Представяне на музейните фондове, научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;


Етапи за реализация на концепцията.


Начин на провеждане на конкурса: Защита на концепция за дейността и развитието на  Исторически музей Ботевград за период от пет години; Събеседване.


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч., в срок 30 дни от датата на публикуване на обявата в местната права. 


Обявата за конкурса е публикувана на страницата на общината в петък – 16 юни.