Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Югозападен район (ЮЗР) се проведе на 27 и 28 юни в Правец. Заседанието беше открито от Областния управител на Софийска област Илиан Тодоров, който е и председател на РСР на ЮЗР, а участниците бяха приветствани от символичния домакин – кмета на община Правец Румен Гунински, който им пожела ползотворна работа.
Последва приемане на дневния ред, като в него беше добавена като втора точка темата относно наближаващия краен срок за закриване на старите сметища на териториите на общините. В рамките на точката представители на общините от Югозападен район поставиха пред заместник-министъра на околната среда и водите - Красимир Живков, конкретни казуси, които те имат по места. Заместник-министърът на свой ред разясни какви са възможностите за решаване на поставените проблеми.


Заседанието продължи с представяне на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) за 2016 г. Презентацията направи Драгомир Пешински от ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ към МРРБ. След обсъждане, членовете на Регионалния съвет одобриха Годишния доклад за 2016 г.


Въвеждане на комплексното административно обслужване бе темата на следващата точка от дневния ред. По нея докладваха Елена Граматикова и Борис Радев от Държавна агенция „Административно обслужване“, а участието им бе с цел да бъдат разяснени задълженията на областните управители и кметовете във връзка с прилагането на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.


Инж. Михаил Рашков – началник на ОПУ-София, докладва по точка 4 от дневния ред  - относно предприетите мерки за рехабилитация на пътни участъци в Югозападен район, за които РСР на ЮЗР е взел решения (и е изпратил писма до АПИ).


Заседанието продължи с представяне на добри практики и успешни компании от Софийска област. Първата презентация беше на Община Правец, чийто секретар – г-жа Албена Петрова, направи експозе с успехите на общинското ръководство в сферата на благоустрояването и социалната политика на местно ниво. 


Бойко Новаков запозна участниците в заседанието с дейността на фирма „Самел-90“ АД в Самоков, с което дневният ред от първия ден на заседанието беше изчерпан.


Информация относно напредъка по изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. към месец юни 2017 г. и предстоящи процедури за набиране на проектни предложения през второто полугодие на 2017 г. бе темата на първата точка от дневния ред на втория ден от съвместното заседание на РСР и РКК на ЮЗР. По нея докладваха експерти от Областен информационен център-София, МОН, МРРБ, МЗХГ, МИ, МТСП.


На въпрос на Областния управител на област Перник - Ирена Соколова, заместник-министърът на културата Румен Димитров представи накратко предстоящите промени в нормативната уредба, които касаят общините и областите. По думите му се очакват изменения в Закона за културното наследство, Закона за меценатството, Закона за читалищната дейност и други. Заместник-министърът подчерта още, че екипът на Министерството на културата работи усилено за отваряне на ведомството към творците, както и че общинските и областните администрации могат да очакват пълна подкрепа и съдействие по отношение опазването на културните обекти на тяхна територия и превръщането им в дестинации за различни видове туризъм.


Г-н Димитров поднесе и поздравленията на министър Боил Банов към членовете на РСР на ЮЗР.


Вторият ден от Заседанието приключи с избор на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за периода 01.07.2017-31.12.2017 г. Съгласно ротацията на председателството на РСР на ЮЗР, за този период  председател на Регионалния съвет ще бъде областният управител на област Перник - г-жа Соколова.


В съответствие с Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, за заместник-председател се избира представител на общините от председателстващата област. В тази връзка г-жа Соколова предложи кметът на община Радомир – Пламен Алексиев, да бъде и неин заместник. Тя мотивира предложението си с богатия административен и ръководен опит на г-н Алексиев, а членовете на Съвета го приеха.