На 16 и 17 юли 2017 г. ще се проведе Колоездачна обиколка на национално ниво, посветена на 180 г. от рождението на Васил Левски. Обиколката е включена в спортния календар на Българския колоездачен съюз за 2017 г. и обхваща маршрут, свързан със знакови места от дейността на Апостола: Карлово-Троян-Ловеч.
 
Към съобщението са прикачени и следните документи:


Резюме
На Колоездачна обиколка Купа „Васил Левски“ 2017 г.


Основна цел: Да бъде отбелязана 180 годишнината от рождението на Васил Левски и привлечено общественото внимание към тази годишнина.
Конкретни цели:
• Популяризиране на идеите и дейността на Васил Левски и неговият принос за свободата и независимостта на България.
• Привличане на вниманието на гражданите към колоезденето като възможност за личностно и професионално развитие и повишаване на качеството на живот.
• Създаване на предпоставки за ефективни партньорства между институции, бизнес, гражданско общество,  медии и превръщане на състезанието в ежегодно.
Участници:
• Спортисти от професионални колоездачни клубове в България и чужбина;
• Любители на колоезденето от всички възрасти: деца, младежи, възрастни.
Период на провеждане: в периода 16-17 юли 2017 г.
Маршрут: гр. Карлово – гр. Троян – гр. Ловеч
Организатори: Областна администрация Ловеч, Български колоездачен съюз
Партньори: общините Карлово, Троян, Ловеч
Медийни партньори: БНР, БНТ, БТА
Очаквани резултати:
• Фокусиране на общественото внимание към личността и делото на Васил Левски и годишнината от неговото рождение.
• Създадени писмени и рекламни материали, посветени на популяризиране на идеите на Васил Левски и неговият принос за свободата и независимостта на България.
• Проведено първо национално колоездачно състезание „Васил Левски“ 2017.
• Участие на широк кръг спортисти и любители на колоезденето от различни възрасти в състезанието.
• Създадени ефективни междусекторни партньорства за реализиране на инициативата.
• Стимулиране създаването на публикации в електронните медии и социални мрежи.
 
До Организаторите на
"Купа Васил Левски – 2017“


Декларация
от
................................................................................................................................................................... /име, презиме, фамилия/
ЕГН ....................................., адрес: .........................................................................................................
Дата на раждане:  ........................... тел:....................................... е-mail: .............................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Че съм физически здрав и притежавам нужните умения с велосипед, за да участвам в мероприятието.
2. Осъзнавам, че участието ми в състезанието носи потенциална опасност за здравето и живота ми. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, личното ми физическо състояние, метеорологичните условия, автомобилен трафик. С настоящата декларация доказвам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам при участието ми в велосипедното състезание „Купа Васил Левски – 2017“ което ще се проведе на 16 - 17 юли.2017.
3. Декларирам, че при участието ми в състезанието ще съм физически здрав/а и действията ми няма да са противипоказни на лекарско предписание.
4. С настоящата декларация се ангажирам:
/А/: Да бъдат освободени от отговорност организатори, спонсори, други участници за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други нещастия, които могат да ме сполетят.
/Б/ Споменатите в този параграф физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на проявата, в която участвам.
С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието ми в проявата, да бъда транспортиран/а и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.
Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Декларирам, че съм прочел/а съдържанието на декларацията.
ПОДПИС: ......................................
ДАТА: ............................................


При интерес за
участие можете подробно да се запознаете с регламента в Общинска администрация – Етрополе, стая 206, както и на сайта на Община Етрополе: etropolebg.com