От края на миналата седмица (3 август) тече ремонт на 450 квадратни метра от покрива на старата сграда на ОУ „Васил Левски“ в Ботевград. Обектът се ремонтира със средства от целевата субсусидия за финансиране на капиталови разходиди. Изпълнителят на ремонтните дейности бе избран чрез възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени позиции". Това е фирма „Алтремонт“.


Според техническата спецификация на обществената поръчка, се предвижда направа на нова лежаща дървена конструкция от бичен иглолистен материал, направа на дъсчена обшивка на покрива, полагане на породифузионно фолио, направа на скари от летви и контра-летви, ремонт на комини на покрив, покриване с нови керемиди - тип марсилски, покриване на била и ръбове с керамични капаци, обшивки от поцинкована ламарина - калкани, улами, комини и поли и ремонт на мълниезащита инсталация.


Общата стойност на подписаният договор между общината и фирмата-изпълнител е в размер на 25 666,66 лева без ДДС, като срокът за изпълнение е 24 календарни дни.