Кметът на общината Иван Гавалюгов е внесъл докладна записка в общинския съвет, с която иска съгласието на местния парламент за поемане на общински дълг чрез ползване на краткосрочен банков кредит-овърдрафт.


„Във връзка с нормалното функциониране и финансово обезпечаване работата на общината, за финансиране на местни дейности, предоставяне на публични услуги и извършване на необходимите разплащания, са необходими средства за покриване на временния недостиг на собствени средства на община Ботевград“ - се казва в мотивите на докладната.


Община Ботевград в момента финансира със собствени средства редица обекти на територията на цялата община. Очакваният ефект при реализацията им е подобряване качеството на живот и работна среда на населението; подобряване условията за учение и спорт в училищата; ще се възстановят и съхранят културно-исторически ресурси и ще се усвоят нови терени за предоставяне на специфични туристически услуги.


„За покриване на текущите разходи възникна потребност от поемане на краткосрочен банков заем-овърдрафт в размер на 1 милион лева, който да бъде погасен до шест месеца“ - пише в докладната си до общинския съвет кметът Иван Гавалюгов. За погасяването ще бъдат използвани собствени приходи. Максималният лихвен процент на заема е 3.3, а таксите за обслужване - 0.7%, такса ангажимент (при неизползване на кредита) - 1%. Кредитът ще бъде обезпечен чрез залог върху собствените приходи на общината. „Община Ботевград има финансова възможност да поеме годишния размер на плащанията по дълга, включващ главница, лихви и други такси“ - се казва в докладната.


Искането за банков кредит предстои да бъде разгледано в общинския съвет на предстоящото заседание в четвъртък - 28 септември. Ако съветниците дадат съгласие, кметът ще има право да подпише договор за банковия кредит.