ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПРАВЕЦ обявява свободно място за заемане на една щатна бройка за длъжността „УРЕДНИК” в Исторически музей-Правец на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.


1. Кратко описание на длъжността:


•Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, материали и документи;


•Извършва научно-изследователска работа и публикува резуртатите от нея; 


•Съставя описи на музейни ценности по инвентарна книга; 


•Извършва първична обработка на материалите на Научения архив като ги разпределя по теми и прави описи; 


•Организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им; 


•Изнася беседи в музейните експозиции; 


•Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното дело в България и опазване на културното наследство.


2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:


•Образование – висше; 


•Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”; 


Области на висшето образование – хуманитарни науки по специалности „История”, „Археология”, „Етнология“, „Балканистика”, „Културология”, „” и други, свързани с историята като наука и с опазването на културно-историческото наследство.


3. Допълнителни изисквания


•Компютърна грамотност, работа с компютърни програми MS Office


4.Като предимства се считат:


•Професионален опит по специалността;


•Свободно владеене на чужд език  (английски или друг).


5. Лични качества: 


•Отговорност;


•Лоялност;


•Умение за работа в екип;


•Инициативност;


•Комуникативност;


•Адаптивност и др.


6. Място на работа:  Исторически музей-Правец


7. Необходими документи за кандидатстване:


•Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурс;


•Професионална автобиография (CV);


•Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);


•Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв);


•Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);


•Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв);


8. Начин на провеждане на конкурса:


І-ви етап: по документи


ІІ-ри етап: интервю-събеседване с кандидатите


Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване.


Документите за участие са подават лично в Исторически музей-Правец, в сградата на музея, находяща се в гр. Правец, пл. "Тодор Живков" № 4, всеки работен ден от 8:30 – 12:30 ч. и от 13:30 – 17:30 ч. в 30 (тридесет) дневен срок.


За допълнителна информация: тел.: +359 7133/9906; + 359 879/688803