На 08.02.2018г. от 14.00 ч., се проведе Деветнадесетото заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Етрополе в присъствието на Стефан Борисов заместник-кмет на общината, Марияна Драганска - секретар, Нико Заричинов, Васил Христов, Десислава Лазарова , Виктория Колева, Росица Иванова, Марин Маринов, Наталия Цветкова, Тихомир Драганов.
Заседанието води Стефан Борисов, а протоколчик беше Десислава Лазарова. Нямаше предложения за промяна в дневния ред.


1. ОТЧЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЪБРАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК И ТАКСА КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЗА 2017 г.
Събраните средства от туристически данък и такса категоризация са изразходвани за рекламна дейност /издаване на рекламни материали/, съгласно решението на Седемнадесето заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Етрополе.
Поръчани са 1000 броя каталог „Бизнес и туризъм” на стойност 3600.00 лв., Книжка – исторически справочник, брошури на манастира „Света Троица” и брошури за туристическите маршрути на територията на Община Етрополе на стойност 2004.00 лв. Общата сума е 5604.00 лв.


До 31.12.2017 г. има реализирани 13 181 нощувки, от които 12 038 са българи и 1143 са чужденци. Общият брой на туристите е 6495, от които 6059 са българи и 436 са чужденци. Данните са взети от подадените справки – декларации и туристически регистри на обектите за настаняване.
До 31.12.2017 г. средствата събрани от туристически данък са 3829.00 лв., от такса категоризация са събрани 8280.00 лв. Общата сума е 12109.00 лв.


2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК И ТАКСА КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЗА 2018 г.
През 2018 г. се предвижда да се съберат 3500 лв. от туристически данък и 4000 лв. от такса категоризация.


Съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за туризма:
Средствата за развитието на туризма в общините се набират от:
1. Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
2. Средствата, събрани от туристически данък;
3. Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет.
Съгласно чл. 60, ал. 2 средствата по ал. 1, т.2 се разходват само по мероприятията по чл. 11, ал. 2.


Средствата събрани за развитието на туризма могат да се разходват съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма само за мероприятия, които са заложени в Програмата за развитие на туризма. Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:
1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
2. Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
3. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
4. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
6. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;
7. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;
8. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПРЕДВИДЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛИ ЗА РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ.3. ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 г.
1. Рекламно-информационна дейност:
1.1. Реклама в интернет сайтове:
ЦЕЛОГОДИШНО
1. Реклама на туристическите събития в www.etropolebg.com;
 2. Реклама на туристическите събития в www.balkanec.bg;
 3. Реклама на туристическите събития в www.botevgrad.com;
 4. Фейсбук страница на Туристически информационен център;


1.2. Публикации в специализирани издания:
1. Публикации в списание „Черга”; Бюджет на Община Етрополе
1.3. Издаване на печатни рекламни материали за Община Етрополе:
ЦЕЛОГОДИШНО


1. Каталог „Бизнес и туризъм”;
2. Брошури на туристически обекти;
1.4. Участие на Община Етрополе в туристически изложения:
14-16.02.2018г.
19-21.04.2018г.
05.2018г.
1. Туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО” – София;
2. Туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново;
3. Туристическо изложение „Уикенд туризъм” – Русе;
4. Туристическо изложение „Зелени дни” – София /Тур Клуб Ремарк/


2. Организиране и провеждане на мероприятия свързани с туризма:
2.1. Провеждане на заседания на Консултативен съвет по туризъм
 ЦЕЛОГОДИШНО


2.2. Туристически празници:
-27-28.01.2018г.
1. Туристически празник „Свети Атанас – 2017г.”;
2.3. Фестивали и събори:
-09-10.2018г.


1. Седми национален туристически събор „Златна есен – Етрополе 2017”;
3. Ремонтни дейности, поддръжка и маркировка на туристическите съоръжения, екопътеките и туристическите маршрути на територията на Община Етрополе:
ЦЕЛОГОДИШНО
1. Обновяване на маркировката и туристическите съоръжения на туристическите маршрути;
3. Членски внос:
1. Заплащане на членски внос на Туристическо сдружение „Тур Клуб Ремарк”;
4. Други дейности свързани с туризма:
ЦЕЛОГОДИШНО
 ОБЩО:15 000 лв.


4. РАЗНИ.
4.1.Предложение за фотоконкурс на тема „Етрополе – Зетьова столица на България” – регламентът ще бъде изготвен заедно със Сдружение Тур Клуб Ремарк.
4.2.Кратък отчет за проведения празник „Свети Атанас”.


Източник: Община Етрополе – без редакторска намеса