Общински съвет - Ботевград ще заседава извънредно на 18 април /сряда/ от 17 часа. В дневния ред на сесията са включени десет докладни. 


В първата докладна записка общината иска съгласието на местния парламент за кандидатстване с проект  „Подготвени заедно за бедствия и аварии” по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, втора покана за подаване на предложения, приоритетна ос 3 – „Околна среда”. 


Партньор по проекта на Община Ботевград е Община Сурдулица, Република Сърбия. 


Общата стойност на проектната разработка е 600 000 евро, разпределени поравно между партньорите. 


По проекта се предвижда: закупуване и доставка на специализирана техника и оборудване за навременна реакция при бедствия и аварии и повишаване нивото на устойчивост на общината при възникване на бедствия и кризи; закупуване на облекла на доброволчески отряди към Община Ботевград.


В следващата докладна община Ботевград иска разрешение за поемане на краткосрочен общински дълг чрез ползване на краткосрочен банков кредит – овърдрафт, за финансиране на местни дейности. 


В проекта на решение се посочени параметрите на кредита: максимален размер - 1 330 000 лв.; срок за усвояване – до една година, считано от датата на подписване на договора за кредит; начин на обезпечаване – учредяване на особен залог върху собствени приходи; срок на погасяване – до една година, считано от датата на подписване на договора за кредит – овърдрафт, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване; максимален лихвен процент – до 3,3%; годишна такса за управление – до 0,7%; такса ангажимент върху неусвоена част – до 1%. 


Следва предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на общинските спортни обекти, стопанисвани от ОП „Балкан”, на общинските и държавни училища на територията на общината за провеждане на организирани посещения, което ще става по предварително съгласуван график.


Друга по-важна докладна е за отпускане на средства в размер до 20 694 лв. /с ДДС/ от собствени приходи на община Ботевград за изработка, доставка и монтаж на табели с наименованията на улици в ЖК „Васил Левски”, в.з. Зелин, и селата Боженица, Гурково, Елов дол, Краево, Липница, Радотина и Рашково.