Професионална гимназия „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе, Детска градина „Еделвайс“ и Кметство село Лопян спечелиха проекти по Национална кампания „Чиста околна среда – 2018 г.“, която се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Проектопредложенията са разработени съвместно с Община Етрополе.


Проектът на Професионална гимназия „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе е на стойност 4 975 лв. и предвижда:
Почистване на площите около училището;
Изграждане на кът за спорт;
Изграждане на „Зелена класна стая“ на открито;
Залесяване с дървета и озеленяване;
Организиране на Еко-фест.
Успешната реализация на проекта ще спомогне за надграждане на знанията и овладяване и прилагане  на добри практики за формиране на екологична и здравна  култура, трайни нагласи и поведение за опазване и разумно ползване на местните природни дадености и за чиста околна среда.
Проектът следва да бъде изпълнен в срок до 31.10.2018 г.


Проектът на Детска градина „Еделвайс“  ще допринесе за  повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователно- възпитателния  процес на децата от предучилищна възраст. Проектът е на стойност 4 941,80 лв. и включва следните дейности: Озеленяване и облагородяване на част от дворното пространство на детската градина;
Изграждане на екопътечка и цветни лехички за билки и цветя;
Създаване на детска еко-занималня, вкл. дървен навес, дървени масички и столчета от пънчета и детска еко-библиотека;
Изграждане на Дървена къщичка на приказките;
Поставяне на къщички за птички;
Изнасяне на педагогически ситуации по околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии на открито;
Организиране на дни на четенето, изложби и продукции пред родители, деца и общественост;
Активно участие на децата в грижите за птичките и опазването на Горския еко-кът.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.10.2018 г.


В село Лопян ще се реализира проект за облагородяване на зелената площ в близост до Пощата в село Лопян. Общата стойност на проекта е 9 939 лв. Предвидени за изпълнение са следните дейности: Цялостно почистване на терена от отпадъци и паразитна растителност, засипване на терена с почва и подравняване, където е необходимо;
Демонтиране на старото парково оборудване, изграждане на нова настилка и доставка и монтаж на нови пейки с облегалки;
Затревяване и залесяване на почистените площи и оформяне на цветни лехи и градинки в прилежащото зелено пространство;
Поставяне на бетонови кошчета за смет.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 30.11.2018 г.