Проф. дтн инж. Цоло Вутов, председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, пред Европейския минен и бизнес форум 2018


Включването на Европейския минен и бизнес форум 2018 в календара на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз е от изключително значение. Това е мероприятие от европейска величина, насочено към  устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия. 
Убеден съм, че това събитие ще покаже съвременния облик на българската минна индустрия. По време на панелите ще се обсъдят важни въпроси от европейското партньорство за иновации в областта на суровините, ще се разгледат законодателни практики и инвестиции, ще бъде обърнато внимание на ресурсната ефективност на суровините.
Конференцията има за цел да събере на едно място и на високо равнище представители на българските и европейски институции с ръководителите на европейските асоциации и техните български партньори, както и участници от бизнеса,  които да анализират и оценят развитието на тенденциите в минерално-суровинния сектор с фокус върху интелигентната минна индустрия и добрите практики в минното дело и геологията.
Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия подкрепя тази значима инициатива, воден от разбирането, че достъпността и устойчивостта на ресурсите са от ключово значение за доставките на суровини през 21 век и че за стабилността на ЕС от важно значение са редица фактори, за които са необходими общи усилия на национално и европейско ниво. 
Сред участниците във форума има и представители на страни от Западните Балкани, един от основните акценти на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Бих искал да спомена, че европейската перспектива и свързаност на този регион има както политическо, така и икономическо и социално значение за ЕС. И наред с развитието на инфраструктурата, инвестициите в минното дело също са важен ресурс за бъдещето.