В Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена постъпилата оферта в откритата процедура за определяне на изпълнител за извършване на археологически проучвания по трасето на път I-1 (Е-79), участъка Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+122. Индикативната стойност на поръчката е 550 хил. лв. без ДДС.


Постъпилата оферта е на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.


Целта е да се изпълни археологическо проучване на обекти в землището на с. Скравена от км 188+150 до км 188+450 и археологическо наблюдение на цялото трасе на участъка Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+122.