В сградата на общинската администрация днес се проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2017 год. Отчетът бе представен от Ирина Григорова – директор на дирекция „Счетоводни дейности и бюджет”. 


„През отчетния период беше осигурена добра финансова стабилност. Бюджетните заведения и дейности своевременно разплащаха задълженията си към доставчиците на стоки и услуги. Засилената бюджетна дисциплина осигури необходимата гъвкавост при спазване на правилата за делегираните от държавата дейности. Създадоха се условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности”, подчерта тя.   


Ето и акценти от отчета:  


Бюджетът на община Ботевград за 2017 год. бе приет с Решение  № 1 от 24.01.2017 година по приходната част в размер на 22 065 290 лв., включваща приходи с държавен характер и приходи с местен характер. С последващи писма и актуализации на Министерство на финансите и трансфери за промяна на взаимоотношенията между общинския бюджет и Републиканския бюджет, бюджетната рамка бе променена. Към 31.12.2017 год. тя е в размер на 26 205 806 лв.


Изпълнението на основните параметри на бюджета се характеризират със следното:


Приходната част на Бюджет 2017 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет, с бюджетите на ресорни министерства и друго финансиране. Към 31.12.2017 г. в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности  от централния бюджет, други ведомства и министерства в размер на  11 697 236 лв. при уточнен годишен план 12 442 319лв.        


* обща субсидия-11 683 562 лв.           


* целеви трансфери-354 655 лв.           


* трансфери между бюджети-210 258 лв.       


* трансфери от МТСП-45 462 лв.           


* трансфери ПУДООС-7 480 лв.


Изпълнението на  приходите  за местни дейности в размер на 7 393 109лв., при първоначален годишен план 7 461 150лв. Плана на собствените приходи е изпълнен на 99 .08 на сто. 


Годишният план за приходите от имуществени данъци е изпълнен на 115.52 на сто.         


- данък върху недвижимите имоти: 793 992 лв. - изпълнение 105.86 на сто;           


- данък върху превозните средства: 963 490 лв. - изпълнение 113.35 на сто;      


- данък при придобиване на имущество по дарение: 489 880лв. - изпълнение 139.96 на сто;     


- туристически данък: 2 128 лв. - изпълнение 212.80 на сто.


Годишният план на постъпленията от неданъчни и други приходи е изпълнен на  93.00 на сто.


-приходи и доходи от собственост - 1 252 898 лв. или  78.29 на сто;


-общински такси - 3 222 545 лв. или  119.53 на сто;


-глоби, санкции и наказателни лихви- 183 741 лв. или 76.55 на сто;


-помощи и дарения от страната и чужбина- 102 473 лв. или 255.20 на сто


Годишният план за постъпленията от такси за битови отпадъци е изпълнен на 114.98  на сто.


Получени трансфери от Централния бюджет за местни дейности:


обща изравнителна субсидия за местни дейности, в размер на 2 033 600 лв.


целева субсидия за капиталови разходи, в размер на  932 300 лв.


Други трансфери:


Трансфер, съгласно споразумение за проект от  МРРБ, в размер на 399 983 лв.


трансфер от ПУДООС - в размер на 19 336 лв.


Към 31.12.2017г.е предоставен трансфер по проект ,Регионално депо за неопасни отпадъци” в размер на 379 431 лв., представляващ прихванат заем от изравнителната субсидия на бюджета за 2017г.


За дванадесетте месеца  на 2017 г. са усвоени 23 779 089 лв. при уточнен план 26 205 806лв. или 90.73 %, както следва:


Трудовите разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 11 902 473 лв.


Трудовите разходи представляват 50,05 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период.


Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 6 789 094 лв. Тези разходи представляват 28,55 на сто  от общия обем на разходите, извършени през отчетния период.


Изпълнението на някои  приоритетни  разходи е както следва:


храна: 637 841 лв.;


материали:1 385 057 лв.;


вода, горива и енергия: 1 551 140 лв.;


текущ ремонт: 645 492 лв.;


За функция 1 “Общи държавни служби” са извършени разходи в общ размер на  4 131 545 лева. Годишният план за разходите е изпълнен на 97,06 на сто. Отчетените разходи за функцията представляват 17,37 на сто от обема на разходите на общината.


За функция 2 “Отбрана  и сигурност” са извършени разход на стойност 277 016 лева. Отчетените разходи за функцията спрямо обема на разходите на общината представляват 1,16 на сто.


За функция 3 “Образование” са извършени разходи общо 9 926 166 лева. Годишният  план за разходите е изпълнен на 91,42 на сто. Отчетените разходи за образованието представляват 41,74 на сто от обема на разходите на общината.


За функция 4 “Здравеопазване” са извършени разходи за 1 035 300 лв. Относителният дял на тези разходи представлява 4,35 на сто от общия обем на разходите на общината.


За функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 1 225 988 лева. Отчетените разходи за тази функция представляват 5,15 на сто от обема на разходите на общината.


За функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 4 482 307 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 18,84на сто от общия обем на разходите за общината. Разходите за чистота и управление на дейностите по отпадъците са в размер на 2 074 965 лева.


За функция 7 “Почивно дело, култура, религиозна дейност” са извършени разходи за 2 404 817 лева. Относителният дял на разходите за тази функция представлява 10,11 на сто от общия обем на разходите за общината.


За функция 8 “Икономически дейности и услуги” са извършени разходи за 288 289 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 1,21 на сто от общия обем на разходите за общината.


За функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции” са извършени разходи в размер на 7 661лева. Относителният дял от общото представлява 0,03 на сто.


За 2017 г. са извършени капиталови разходи в размер на 2 613 308 лв. в т.ч.:


Основен  ремонт -1 117 515 лв.


Придобиване на ДМА -1 467 072 лв.


Придобиване на НДА -324 лв.


Придобиване на земя -25 500 лв.


Капиталови трансфери -2 897 лв.


Отчитането на средствата от Европейските фондове се осъществява съгласно указания на МФ и приетата счетоводна политика на общината.


В отчета за средства от Европейския съюз са отразени приходи и разходи по следните проекти:


-ОП ,,Региони в растеж” 2014-2020 проект ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност”


-ОП ,,Развитие на човешките ресурси”, проект ,,Приеми ме”


-ОП ,,Развитие на човешките ресурси”, проект ,,Независим живот”


-ОП ,,Развитие на човешките ресурси”, проект ,,Обучение и заетост на младите хора”


-ОП ,,Развитие на човешките ресурси”, проект ,,Активно включване”


-ОП ,,Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”, проект ,,Осигуряване на топъл обяд”


-ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж”, проект ,,Наука и образование за равен достъп”


-ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж”, проект ,,Твоят час”


-Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”


-ОП ,,Програма за трансгранично сътрудничество”


-Държавен Фонд Земеделие ,,Училищен плод”


Отчетът за изпълнение на Бюджет 2017 год. на Община Ботевград е внесен за обсъждане и гласуване в ОбС. Докладната е включена в дневния ред на заседанието, което ще се проведе на 27 септември.