И тази година Община Ботевград ще закупи нови съдове за смет. През изминалата седмица бе обявена обществена поръчка с предмет: Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Ракла“ 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“. Тя е обособена в две позиции, като общата и прогнозна стойност е 69 999 лева /без включен ДДС/. 


По обособена позиция № 1 (с прогнозна стойност 25 000 лева без ДДС) - доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери тип „Ракла“ 1100 литра, следва да бъдат доставени 50 броя от този вид. 


По обособена позиция № 2(с прогнозна стойност 44 999 лева без ДДС) - доставка на нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра, ще бъдат осигурени 1000 броя. 


Съдовете за отпадъци ще бъдат закупени със средства от общинския бюджет.


Крайният срок за подаване на документи е 17:30 часа на 27 септември 2018 г.