Община Правец кандидатства с проектно предложение по Проект „Красива България” пред МРРБ. След потвърждаване за финансиране на заложените дейности, общинското ръководство обяви обществена поръчка по ЗОП с предмет „Ремонт на сгради за предоставяне на социални услуги, гр. Правец” по две обособени позиции.


Дейностите за ремонт на сградата официално стартираха на 05.09.18г. В нея се помещават Домашният социален патронаж, Дневен център за възрастни, Дирекция „Социално подпомагане". Сградата, която е в ремонт, се намира на улица „Генерал Раух”.


Проектът „Красива България” е на стойност 170 286,44 лв, от който 50% е съфинансиран с общински средства. Още 91 239 лв. осигурява общината, извън проекта, за да се изпълни цялостният ремонт на сградата.


Дейностите, които предстоят, са подмяната на покрива и вертикална планировка, подмяна на плочник около сградата и др. , за да се приведе сградата в режим на енергийна ефективност и за да се осъществят възможности за предоставяне на качествени социални услуги. Социалните звена в сградата продължават да работят, въпреки че ремонтните дейности и към момента са в изпълнение. Според сключения договор, срокът за приключване на ремонта е 3 месеца.


В сайта на Община Правец  е обявена цялата документация по реализацията на проекта, като са спазени нормативните изисквания по ЗОП, съобразени с новия регламент за защита на личните данни.