Община Ботевград започна акция за премахване на спрени от движение моторни превозни средства, паркирани върху общински терени – зелени площи, тротоари и други. 


Акцията стартира от днес. Редът за премахване на спрените от движение автомобили е регламентиран в Наредбата за управление на отпадъците. Служители на дирекция „Обществен ред и сигурност” поставят бележка на превозното средство, с която уведомяват собственика, че в тридневен срок трябва да го премахне от общинската собственост. Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието (стикера) дата и завършва в 24 часа на третия ден. Когато последният ден на срока е неприсъствен, той изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден. При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен протокол, кметът на Общината издава заповед за преместване на превозното средство на площадка за временно съхранение. За такава е определен дворът на старото БКС, където има монтирано видеонаблюдение. Собствениците ще разполагат с 14-дневен срок, в който могат да си приберат собствеността. В противен случай колите ще бъдат предадени за вторични суровини. 


При акция през миналата година бяха премахнати 47 изоставени и излезли от употреба превозни средства, паркирани върху общински терени. 40 от тях бяха доброволно премахнати от собствениците им, а останалите – от общината. Резултатът е вследствие на предприетите мерки за разчистване на заетите общински площи от автомобили, които с години стоят в околоблоковите пространства и по улиците и затрудняват движението и паркирането. 


Премахването на изоставените и излезли от употреба автомобили е наложително и заради идващия зимен сезон, тъй като пречат на снегопочистването.