Със заключителна пресконференция и церемония по прерязване на лента завърши проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната структура на Ботевград”


Успешно приключи проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната структура на Ботевград”, реализиран по ОП „Региони в растеж”. По този повод в общинската администрация се проведе заключителната пресконференция, на която бяха отчетени резултатите от неговото изпълнение. Той обхващаше сградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, физкултурния салон към нея и детска ясла „Детелина” – филиал към детска градина „Иглика”. 


Общата стойност на проекта е 1 387 413, 98 лв., от които 1 175 209,66 лв. са осигурени от европейския фонд за регионално развитие, 207 389,92 лв. е размерът на националното съфинансиране, а съфинансирането от страна на бенефициента – община Ботевград, възлиза на 4 814,40 лв.  


Самата реализация на проекта започна на 19 септември 2016 год. Срокът за изпълнение бе 30 месеца. 


В рамките на определения срок в сградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” бяха извършени следните енергоспестяващи мерки и дейности: топлоизолация на стени, таван, под и еркер, топлоизолиране по разпределителната мрежа, въвеждане на система за автоматично управление на топлоподаването, цялостна подмяна на тръбна мрежа и котел. 


Ремонтът на физкултурният салон към сградата на гимназията включваше: топлоизолиране на стени и покрив, подмяна на дограма, преработка на електроинсталациите и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части. 


За сградата на филиал „Детелина” са реализирани следните енергоспестяващи мерки и дейности: топлоизолиране на стени и покрив, подмяна на дограма, цялостна подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, подмяна на водогреен котел, ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление и ремонт на ВиК инсталация. 


За всички обекти – предмет на инвестицията по проекта, са изпълнени и мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба 4/1 юли 2009 год.  


След изпълнението на проекта в сградата на гимназията и физкултурния салон към нея е постигнат клас на енергопотребление „В”, а в сградата на филиал „Детелина” – енергопотребление „С”. Общо за трите сгради е налице понижаване на енергийното потребление на база първична енергия с 732 149 kWh/год. и намаляване на генерираните емисии парникови газове със 135,05 т/год.


За успешното завършване на проекта бе организирано и представително събитие за прерязване на лентата на обновените сгради на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” и физкултурния салон на училището. Церемонията се състоя след заключителната пресконференция. 


Филиал „Детелина” ще отвори врати отново през септември тази година. Средствата за вътрешния ремонт, оборудването и оформлението на дворното пространство в детското заведение са осигурени от общината.