Екипът от Историческия музий направи спешно проучване на могилата край Видраре, тъй като бе установено, че тя е разбита от иманяри.
 На нивото на стария античен терен е извършен погребален ритуал  чрез трупополагане в анатомичен порядък с изпънати горни и долни крайници. Ориентацията на скелета е север-юг  (глава на север, крака на юг), с отклонение 7º по Азимут – съобщиха от Историческия музей. 

В гроба са открити бронзова „тракийски” тип фибула /игла-накит за закопчаване на дрехи/ в областта на лявото рамо, масивна бронзова халка при дясната ръка и три сребърни обеци, тип халки с отворени краища, открити при черепа. Фибулата и две от обеците са орнаментирани с врязани коси насечки. Вероятно те са комплект и са изработени от един и същи майстор. На по-високо ниво между камъните се откри още една сребърна обеца от същия вид, но по-масивна.Датировка – късно-желязна епоха ІV в.пр.Хр.  В насипа се откриват фрагменти битова керамика, изработена на ръка със сив, червен и червено-кафяв цвят, фрагменти от устия, езичести дръжки, дъна, букели, стени с украса ”шнуров орнамент”, характерни за тази епоха. Част от керамиката е силно горяла. Спорадично се откриват въглени и няколко фрагменти от животински кости.

Върху гроба е изградено куполовидно каменно съоръжение от плътно наредени един върху друг различни по големина плочести и ломени камъни. Някои от тях достигат размери 1,20/0,35/0,12 м. Непосредствено на юг до куполовидното каменно съоръжение  се разчисти огнище с фрагменти от битова керамика .
От северната страна на куполовидната каменна могила допълнително са поставени седем ломени каменни блокове, оформящи стълби, по които древните обитатели вероятно са се изкачвали впоследствие с цел извършване на обредни и ритуални действия.
На 0,40 м от повърхността на могилния насип, непосредствено над куполовидното каменно съоръжение, в източната му част се разчисти фрагментирана урна с горели човешки кости. Урната е изработена на ръка, глината е с червен цвят, лошо изпечена, с едри примеси от пясъчни зърна. Във вътрешността и се откри и малък горял железен предмет, вероятно ножче в много лошо състояние. Извършен е погребален ритуал чрез трупоизгаряне в урна, по всяка вероятност на малко по-късен етап от изграждането на  каменната могила.
От север, северозапад и североизток, както и от юг, югазапад и югоизток, куполовидното каменно съоръжение е оградено дъговидно от каменна крепида, изградена от ломени камъни, а в най-външната част и грубо обработени каменни блокове. Каменната крепида затваря цялото пространство около могилния насип, като от запад и изток е оформена с дъга от наредени и грубо обработени каменни блокове. На някои места е включена  и материковата скала. Предназначението на каменната крепида е да укрепва могилния насип.  

В западната част на крепидата на нивото на античния терен се разкри каменно струпване във формата на квадрат, оформено от няколко грубо обработени големи правоъгълни каменни блокове. От външната страна на югозападния  му ъгъл на нивото на терена са намерени желязна стрела и част от железен предмет, вероятно хладно оръжие. В северна посока около това каменно струпване се разчисти горял пласт, някъде с дебелина до шест см, в който се откри голямо количество шлака и железни стопилки, както и един кремъчен отломък.
В заключение можем да обобщим, че проучената тракийска могила в мах.Градище,с. Видраре е надгробна – завяват в специално съобщение от Историечсикя музей в Правец. В нея е погребан местен тракийски първенец. Мегалитното каменно гробно съоръжение, което е изградено и намерените предмети  доказват, че погребаният в тази могила е бил с висок социален статус в древното тракийско местно общество.
Археологическото проучване бе финансирано от фондация “Лукойл”.