До 10 септември 2016 год. Дом за деца, лишени от родителски грижи „Надежда” в село Гурково трябва да бъде закрит.  Спазва се процедурата по извеждане на децата от Дома и настаняването им в сигурна семейна среда.  Някои от тях се връщат при биологичните им родители, а други се настаняват в приемни семейства. Извеждането на всяко дете става със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” в Ботевград.  


Към  деинституционализацията на децата се пристъпва по разпореждане на ръководството на Агенцията за социално подпомагане. Закриването на Дома е в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", в която е заложено закриването на всички домове за деца до 2025 г.


За да се осигури възможност децата да бъдат отглеждани в семейна и близка до семейната среда се разкриват нови услуги, сред които и тази децата в риск да се интегрират в семейна или близка до семейната среда.


Дейността на Дом „Надежда” в Гурково се финансираше от държавния бюджет. Сградата е общинска собственост. 


Броят на децата /на възраст от 3 до 7 години/, за които се полагаха грижи в Дома, варираше. Към края на май тази година там бяха настанени 15 деца, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане”.