Общинският съвет подкрепи предложението на общината за включване на сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи, в Гурково в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, раздел „Учредяване право на ползвате”. Тази стъпка бе предприета, за да може впоследствие да се реализира инвестиционно намерение за превръщане на сградата в Дом за възрастни хора. Идеята е проектът да бъде осъществен чрез публично-частно партньорство. По този въпрос също ще трябва да се произнесе Общинският съвет, но на следващ етап. 


Във времето за обсъждане на докладната, кметът Иван Гавалюгов разясни в аванс, че юридическо лице ще кандидатства с проект за преустройство на сградата в Дом за възрастни хора. Настанените лица ще си плащат за ползване на социалната услуга. Общината ще запази собствеността си върху сградата и ще получи квота за определен брой възрастни хора – местни жители, които ще бъдат настанени без да заплащат за това. Те ще се определят от комисия по съответния законов ред. 


„Според мен това е едно разумно използване на общинския сграден фонд, което ще доведе до разкриване на работни места в село Гурково, ще помогне сградата да се развие и да има своите функции и, разбира се, ще се предоставят социални услуги”, каза кметът пред Общинския съвет.