Национално движение „Русофили“ като отчита дълбоката политическа и икономическа криза, в която се намира българското общество, се присъединява към всички гласове на гражданското общество, които искат:
- Скъсване с неолибералната практика на пълно оттегляне на държавата от икономическите процеси;
- Унищожаване на частните монополи чрез изкупуване от държавата на контролните пакети акции;
- Възстановяване на икономическите права на държавата при експлоатацията на природните богатства на страната;
- Пълна прозрачност на ценообразуването при доставянето на основни услуги за бита;
- Спиране на приватизацията на структуроопределящи предприятия;
- Рязко засилване на ролята на държавата в сферата на публично-частните партньорства;
- Активна държавна политика за откриване на нови работни места;
- Рязко засилване на възможностите и на активностите на държавата в банковия сектор;
- След изборите – ясна програма на законодателната и изпълнителната власт за ограничаване на сивата икономика;
- Към всеки централен контролен орган създаване на обществен съвет от представители на граждански организации.