Извънредно заседание на Общинския съвет е насрочено за днес от 17.30 часа в заседателната зала на партерния етаж в общината. В дневния ред са включени две точки за обсъждане и гласуване: Отмяна на Решение №65/27февруари 2014 год., с което на Спортно дружество „Балкан” се предоставят за управление спортни обекти – общинска собственост; Учредяване на общинско предприятие с наименование „Балкан” със седалище и адрес на управление Ботевград, пл.”Освобождение”№13.


Вероятната причина за отмяна на взетото преди няколко дни решение за отдаване на общинските спортни имоти за стопанисване и управление на СД "Балкан" са изисканите от прокуратурата писмени доказателства, че спортното дружество е на бюджетна издръжка, което е и задължителното законово изискване за такъв род разпореждане с общинско имущество. Както стана ясно на последната редовна сесия на ОбС Ботевград, няма законово основание за одобряване на това решение, внесено от кмета Георгиев, което бе потвърдено дори и от обслужващия юрист адв. Стоянов. Становището за липса на законова база за безвъзмездно отдаване обаче не попречи на кмета да разпореди на мнозинството да гласува тази докладна с думите " Гласувайте я, както съм я внесъл, пък да става каквото ще ". Явно обаче, че при така стеклите се обстоятелства, от общината са предпочели да внесат предложение за отмяна на решението.


Втора точка от дневния ред дава отговор и на въпроса кой ще стопанисва общинските спортни имоти, след като става ясно, че това не може да е спортното дружество. Както бе предложено на предната сесия от съветниците, оспорващи отменящото се решение за разпореждане с общинските спортни обекти, тази дейност ще се извършва от новосъздадено общинско предприятие.


Общинското предприятие ще има за цел да реализира общинската политика в областта на физическото възпитание, да организира и подпомага спортни занимания на населението на Община Ботевград. В съответствие с целите на своята дейност предприятието следва да организира стопанисването и използването на материалната спортна база , представляваща публична общинска собственост, по предназначение, да подпомага спортните клубове при организиране на спортни прояви. Това е записано в докладната записка, внесена за гласуване в ОбС. Към нея е приложен правилник за работа на новото предприятие, изготвен от общинската администрация.


На ОП „Балкан” ще бъдат предоставени 5 спортни имота за управление – зала „Балкан”, учебен спортно-тренировъчен комплекс „Балкан”, учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски”, спортно-тренировъчен комплекс „Ботевград” и стадион „Христо Ботев”, се предлага в докладната. В приложение към нея се посочва, че в предприятието ще работят 14 души на следните длъжности: директор; счетоводител; отговорник на обекти – 2 бр.; поддръжка – 5 бр; инструктор – 4 бр.; фелдшер.


Бюджетът на ОП „Балкан” за тази година ще бъде 350 000 лева, в това число за издръжка – до 167 000 лева, предлага общинското ръководство.