През 2016 г. коефициентът на безработица намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 7.6 на сто. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.7 процентни пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта, като достига съответно 8.1 и 7 на сто. През 2016 г. икономически активните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 3 199.6 хил., или 68.7 на сто от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) намалява с 0.6 процентни пункта. Общият брой на заетите e 3 016.8 хил. или 49.3 на сто от населението на 15 и повече навършени години. Заетите на възраст 15 - 64 навършени години са 2 954.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.4 на сто, съответно 66.7 на сто за мъжете и 60 на сто за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 67.7 на сто, или с 0.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2015 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 0.9 процентни пункта, а при жените - с 0.2 процентни пункта, като достига съответно 71.3 и 64 на сто. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 54.5 на сто. В сравнение с 2015 г. той отбелязва нарастване с 1.5 процентни пункта както при мъжете, така и при жените. Безработните са 247.2 хил., от които 141.7 хил. са мъже и 105.6 хил. - жени. В сравнение с 2015 г. броят на безработните намалява с 19 на сто. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години е 17.2 на сто, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години - 12.2 на сто. В сравнение с 2015 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4.4 и 2.2 процентни пункта. Продължително безработни (от една или повече години) са 146.1 хил., или 59.1 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 4.5 на сто - съответно 4.8% за мъжете и 4.1 на сто за жените. Икономически неактивните на възраст 15 - 64 навършени години са 1 459.2 хил., от които 641.5 хил. са мъже и 817.7 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 31.3 на сто - съответно 27.3 на сто за мъжете и 35.4 на сто за жените. Броят на обезкуражените на възраст 15 - 64 навършени години е 163.4 хиляди. Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 13.8 на сто. Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 33.8 на сто.