Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от бюджета на МОН по бюджетите на общини.


Средствата се осигуряват за стипендии, за образователни резултати на общинските училища. Разпределени са на база на постигнатото от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика, като условията и редът за това са определени със заповед на министъра на образованието и науката. Целта е да се даде възможност на най-добре представилите се училища на държавни зрелостни изпити да провеждат политики за повишаване на качеството на образованието.


Единственото училище в София- област, което ще получи допълнително финансиране тази учебна година, ще бъде ПГПЧЕ „Алеко Константинов“- гр. Правец. То попада в група 1, според която размерът за целеви средства за стипендии е 25 лв.в дневна или индивидуална форма на обучение, след завършено основно образование.


Финансирането за миналогодишните резултати бе 25 лв. на ученик.  И тогава ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ бе единственото допълнително финансирано училище в София област.


Останалите групи предвиждат следното финансиране:


Първа група- 25 лв.


Втора група- 35 лв.


Трета група- 55 лв.


Четвърта група- 75 лв.


Пета група- 25 лв.


Шеста група- 35 лв.


Седма група- 55 лв.