През 2014 год. община Ботевград очаква 4 082 456 лева от продажби и наеми на имоти – общинска собственост. Размерът на приходите е заложен в общинската Програма за управление и разпореждане с общински имоти, която ще бъде предложена за обсъждане и гласуване на предстоящото заседание на Общинския съвет.


Очакваните приходи от управление на общински имоти са 365 000 лева – 143 000 лв. от отдаване на помещения под наем, 162 000 лв. от отдаване на общинска земя по наем и 60 000 лв. от отдаване на жилища под наем. 3 717 456 лв. очаква общината от разпореждане с имоти – общинска собственост – 3 642 456 лв. от продажби, 60 000 лв. от учредени вещни права и 15 000 лв. от учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти – общинска собственост.


Повече от сто общински имота са включени в списъка за продажба през настоящата година. По-големите сред тя са: високият корпус на болницата, обособени части от административната сграда на здравното заведение, обособени части от бившия Младежки дом, административната сграда на общинска фирма „Родина”, теренът, върху който дружеството осъществяваше производствената си дейност, поземлени имоти в ЖК „Васил Левски” и на територията на бившето военно поделение и други.


И през тази година общината ще направи постъпки за придобиване на идеални части от терена на бившия завод за автобуси „Чавдар”, военния клуб и още шест имота на територията на Ботевград, които са собственост на държавата.