Днес, 12 септември, се проведе 12-та извънредна сесия на Общинския съвет. Присъстваха 16 съветника, като по уважителни причини не беше Гаорги Георгиев.
Материалите докладва кметът Димитър Димитров.
Бяха предложени за разглеждане 3 въпроса:
1. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с по-малко
от 10 ученици, през учебната 2017/2018 година 
Съветниците одобриха направеното предложение:
• ОУ „Христо Ботев“ - гр. Етрополе
Една паралелка в IV клас - 9 ученици;
Една паралелка в VII клас - 9 ученици.
• ОУ „Г. Бенковски”-с. Малки Искър
Една паралелка в IV клас - 7 ученици.
Сесията дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Етрополе за учебната 2017/2018 година в училищата с маломерни паралелки.


2. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки и слети
маломерни паралелки, с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2017/2018 година 
• СУ „Христо Ясенов“
Една паралелка в III в клас - непрофилирана - 13 ученици;
Една паралелка в XI а клас - непрофилирана - 13 ученици.
• ОУ „Христо Ботев - гр. Етрополе
Една паралелка в I клас - 14 ученици;
Една паралелка в III клас - 15 ученици;
Една паралелка в V клас - 17 ученици.
• ОУ „Г. Бенковски”-с. Малки Искър
Една паралелка I-II клас - 15 ученици;
Една паралелка в III клас - 10 ученици;
Една паралелка в V клас - 16 ученици;
Една паралелка в VI клас - 11 ученици;
Една паралелка в VII клас - 10 ученици.
• ОУ „Христо Ботев”- с. Лопян
Една паралелка в II клас - 13 ученици;
Една паралелка в III клас - 12 ученици;
Една паралелка VI клас - 17 ученици.
Това предложение също беше прието без възражения от всички присъстващи 16 съветника.
 
3. Предложение относно: Отпускане на краткосрочен банков кредит- овърдрафт по бюджета на община Етрополе за 2017 година
Подкрепиха го 9 съветника, като тези на БСП бяха против, а Венета Гергова от ГЕРБ гласува „въздържал се”.
Председателят на Общинската комисия по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси Володя Вълов отбеляза, че предишния овердрафт е погасен в определения срок – 9 септември.
Нуждата от днешния краткосрочен банков кредит е посочена към изложението – „В Решението за приемане на бюджета за 2017 г. в §41-00 „Приходи от концесии” са заложени 3 млн.лв., които са разпределени в разходната част на бюджета. През м.февруари и м.август 2017 г. са получени средства в размер на 410 хил. лв. по-малко от предвидените. За нормалното функциониране и финансовото обезпечаване работата на общината, за финансиране на местни дейности, за предоставяне на публични услуги и извършване на необходимите разплащания са необходими финансови средства за покриване на временния недостиг на парични постъпления.”
Решението е: Сесията дава съгласие за ползване на банков краткосрочен кредит- овърдрафт от ЦКБ АД за оборотни средства за нуждите на Община Етрополе при следните параметри на дълга:
1. Валута на дълга - лева;
2. Размер на дълга - 500 000 лева;
3. Вид на дълга - краткосрочен кредит-овърдрафт;
4. Начин на усвояване - при условията на кредит-овърдрафт;
5. Лихвени условия - до 6%;
6. Срок за погасяване - до девет месеца от датата на подписване на договора за кредит;