Река Струма потече ръждиво червена в Перник. Рибата е излязла на повърхността, а перничани се събират около мостовете и гледат как едри каракуди агонизират.

Незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ-Перник и Изпълнителната агенция по околна среда. Своевременно са информирани Областният управител, кметът на Община Перник и Гражданска защита.

Извършен е обход на засегнатия участък и на място са взети водни проби от Регионална лаборатория към ИАОС. В момента на проверката, данните от експрес пробите са показали ниско съдържание на кислород и киселинен характер на замърсяването /рН - 5,43/, което е довело до измиране на рибата в този участък. Измерената електропроводимост със стойност два пъти над нормата и специфичния ръждиво - кафяв цвят на водите на реката показват наличие на железни соли.

Локализиран е източникът на вливане на замърсената вода в река Струма - това е  колектор на Промишлената зона на гр. Перник, в който са включени отпадъчните води на промишлените предприятия, разположени в зоната.

Причинителят ще бъде конкретизиран след приключване на физикохимичния анализ на взетите проби, след което ще бъдат предприети съответните административно - наказателни мерки съгласно екологичното законодателство.

Два часа след инцидента замърсяването е преустановено и показателите за състоянието на реката са нормализирани. Населението на град Перник е предупредено да не събира и използва за храна умрялата риба.