Първото извънредно заседание на ОбС Ботевград ще се проведе утре - 17-ти ноември, от 17.30 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Сесията ще премине при следния дневен ред:


Приемане на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 год. В тази връзка председателят на ОбС Мартин Тинчев ще предложи до приемане на новия правилник местният парламент да работи по стария, приет с решение от 10.11.2011 год., да бъде създадена временна комисия от петима общински съветници, която да подготви проект на правилник до 23.11.2015 год.;


Определяне статут на председателя на Общинския съвет, като в докладната се предлага месечната заетост на председателя „да бъде равна на 100% от регламентираната в Кодекса на труда нормална продължителност на работното време, сумирано изчислено за един месец”, а за извършената работа председателят на получава месечно възнаграждение в размер на 50% от месечното възнаграждение на кмета на общината;


Избор на двама зам.председатели на Общинския съвет;


Избор на постоянни комисии към Общинския съвет;


Определяне на представил на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на Софийска област;


Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства, като предложението е те да бъдат запазени, както следва: Иван Гавалюгов – 2 400 лева; Марин Бочовски – кмет на село Врачеш – 1100 лева; Веселин Драганов – кмет на Трудовец – 1100 лв.; Методи Драганов – кмет на Скравена – 1100 лв.; Георги Мишев Георгиев – кмет на Новачене – 1100 лв.; Даниел Дилов – 1100 лева; Ангелина Григорова – кмет на село Гурково – 700 лева; Цветослав Борисов – кмет на Радотина – 700 лева;


Предложение за партньорство на Община Ботевград със Сдружение „Разнообразни и равни” по процедура за безвъзмездна финансова помощ, осигурена по програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.