Във връзка със започващото снеготопене няма данни за критични водни нива в язовирите на „Напоителни системи“ ЕАД. Те разполагат с необходимите  свободни обеми за поемане на високи води и няма опасност от преливането им. Средният свободен обем за всички язовири на Дружеството е  60%.
Няма възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, както и критични участъци по диги и укрепителни съоръжения – твърдят от „Напоителни системи” в официално съобщение до медиите.
Язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи” , сред които е и язовир „Бебреш” са под постоянно наблюдение и има готовност за контролирано изпускане при повишаване на водните количества в тях – твърдят от държавното дружество.