ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО - ЛЕТНИЯ СЕЗОН


С настъпване на пролетно - летния сезон и повишаване на дневните температури започва почистването на населените места и териториите на различни обекти от горими отпадъци и суха тревна растителност.
При почистването на стопанските дворове, земеделските земи, вилни имоти и териториите на складове с лесно запалими и горими материали, течности и газове в много случаи се изгарят отпадъци и сухи треви без да се вземат необходимите мерки за противопожарна безопасност.
В тази връзка Районната служба за “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Етрополе обръща внимание на всички жители, гости, туристи, пастири и други, че е абсолютно забранено паленето на горимите отпадъци, сухите треви и други при почистването на сервитутните ивици около пътищата от републиканската пътна мрежа, полята, овощните градини, земеделските и общинските земи.
Ще бъдат извършвани периодични проверки от служители на РС”ПБЗН” – гр. Етрополе съвместно със служителите на  Районното управление на МВР – гр. Етрополе и Териториално поделение на Държавното Горско стопанство – гр. Етрополе, съобразно техните компетенции.
Във връзка с горецитираното РС”ПБЗН” – гр. Етрополе отправя апел за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, обществен ред и сигурност на населението!!! Пазете природата, тя също е Ваша!!!
При констатиране на нарушения на правилата и нормите за ПБ ще бъдат приложени съответните законоустановени мерки за административна принуда, предвидени в Закона за МВР и нормативните актове по прилагането му и Закона и нормативната база за опазване на горите!