Председателят на ОбС Ботевград - Мартин Тинчев, е внесъл две докладни записки, с които иска съгласие от общинските съветници за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии на двете деца на Петър Василев (Пинко) - Васил и Росица.


Искането на двамата настойници на децата за отпускането на такива пенсии е било отхвърлено от Териториално поделение на НОИ – София област с разпореждане от 11.04.2016 г. В мотивите за това решение на НОИ се казва: „Към датата на смъртта 16.01.2016 г. наследодателят (Петър Костов Василев) има навършени 36 години, 09 месеца и 12 дни и няма осигурителен стаж, следователно няма основание за отпускане на наследствена пенсия.


На основание чл.92 от КСО, Министерски съвет по определени от него условия и ред отпуска персонални пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на КСО.


На основание чл.7, ал.А от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предложението за отпускане на персонална пенсия се изготвя въз основа на:


- Заявление от лицето, на законния представител на лицето адресирано до Общинския Съвет, което включва мотивите за отпускане на персонална пенсия и т.н.”


Предложението ще бъде гласувано на редовната сесия, която ще се състои на 26 май.