Заради липсата на вода в язовир „Бебреш” собственикът на МВЕЦ-а – „Агроинженеринг – 90” ЕООД, е претърпял финансови загуби. Поради тази причина е предприел съдебни действия, за да си ги възстанови. Искът обаче не е предявен към страната, с която има сключен договор за доставка на вода от водоизточника, в случая „Напоителни системи” ЕАД, а към общинското дружество „ВиК Бебреш”, което също черпи вода от язовира.


На 27 януари ръководството на ВиК е получило съобщение, че срещу дружеството е заведено търговско дело и, от своя страна, уведомява Общинския съвет с писмо. Към писмото е приложена цялата документацията по делото.   


„Деянието на ответника по настоящия иск се състои във факта, че дружеството изгражда множество връзки /т.нар.”байпаси”/ към мрежата на „Напоителни системи”ЕАД, като се снабдява с вода и я присвоява без да е измерено нейното количество и против волята на „Напоителни системи” ЕАД. Този факт е установен още в далечната 2007 год., за което е подписан нарочен Протокол. „ВиК Бебреш” ЕООД подава към населението тази присвоена от мрежата за напояване вода, без да измерва и пречиства, с което поставя в огромна опасност живота и здравето на населението, на което доставя вода”, пише в исковата молба. 


По съществуващата прокурорска преписка от 2016 година по описа на Районна прокуратура Ботевград, представител на „Агроинженеринг – 90” ЕООД е включен в комисия, която след направен оглед на тръбопроводите на Напоителни системи в Ботевград и тръбопровод ф426, собственост на ВиК, установява:


 -Собственият на „ВиК Бебреш” ЕООД тръбопровод ф426 не се използва, водомерът във водомерната шахта е спрян и тръбопроводът не е пускан в действие през цялата 2016 год.; 


-В местността „Чеканица”, в близост до пречиствателната станция  на „ВиК Бебреш” ЕООД нерегламентирано е изградена връзка /байпас/  с размер ф150 между тръбопровод ф426 – собственост на ВиК, и тръбопровод ГДТ ф 1200 – собственост на „Напоителни системи” ЕАД. Този байпас функционира и в момента и захранва с вода водопреносната мрежа на ВиК Бебреш; 


-По тръбопровод ГТ-9-2 тече вода и за водоснабдяването на село Трудовец  чрез нерагламентирани байпаси;


-Пречиствателната станция в село Трудовец не работи. 


Поради липса на вода в язовира, МВЕЦ „Бебреш” не е работила напълно през месеците август и октомври на 2015 год. и поради същата причина е работила минимално през месеците септември и ноември на горепосочената година /печалба 1 242 лева спрямо печалба от 57 615 лева през септември 2014 г./ и ноември /печалба от 7 216 лева спрямо печалба от 64 508 лева през ноември 2014 г./.


През миналата година, отново поради липса на вода, МВЦА не е работила напълно през месеците август, септември и октомври, а през юли същата година е реализирала минимална печалба от 17 016 лева спрямо печалба от 48 594 лева за 2014 г.


В петитума на исковата молба собственикът на МВЕЦ се обръща към окръжните съдии с искане да осъдят ВиК да му заплати частичен иск в размер на 100 000 лева от иск на обща стойност 432 370 лв. /пропуснати печалби за периода 1 август 2015 - 1 ноември 2016 год./. 


„Агроинженеринг - 90” отпрвя още едно искане до окръжните съдии - да привлекат държавното търговско дружество „Напоителни системи” като подпомагаща страна. „Правният интерес е обусловен от факта, че двете страни имат сключен договор за доставка на вода от 25.06.2012 г., който не може да се изпълнява от дружеството доставчик „поради противоправно поведение на „ВиК Бебреш” ЕООД, водещо до изпразване на водните запаси на язовира и до невъзможност от страна на „Напоителни системи” ЕАД да изпълни договора си, както и наличие на правна възможност „Агроинженеринг – 90” ЕООД да претендира вреди от „Напоителни системи” ЕАД".


Ищецът настоява за: финансова-счетоводна експертиза, която след като се запознае с финансовите и счетоводни документи  на дружеството, да установи размера на печалбата за „Агроинженеринг – 90” ЕООД, свързана с МВЕЦ „Бебреш” и да установи размера на пропусната печалба поради престоя на съоръжението за периода 10.06.2014 г. – 06.12.2016 г.; техническа експертиза от вещо лице – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, което да установи вида и размера на загубите на вода от язовир „Бебреш” и причините и начините за причиняването им.