На пресконференция, организирана днес от Исторически музей – Правец, бе представен проект  № 2014TC16I5CB007.1.11.151, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ България-Сърбия 2014-2020 по договор № РД-02-29-283/22.11.2016 г. Проектът е озаглавен „Развитие на туризма в трансграничен регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителните културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”. Водещ партньор по него е община Сурдулица, Република Сърбия,  а партньор – Исторически музей – Правец. 


Стойността на проекта е 629 755 евро. Определеният срок за неговата реализация е до 22 ноември 2018 година, обяви директорът на музея Таня Борисова. Тя изброи дейностите, които трябва да бъдат реализирани по проекта през този период, а те са : извършване на цялостна консервация и реставрация на Старото класно училище от 1848 г. и Туняковския хан от 1820 г. в с. Видраре; реставрация на руините на църквата "Св. Богородица" от ХІV в. и по-ранните структури около нея в с. Осиковица и експонирането и като "музей на открито"; Преаранжиране и обновяване на музейните експозиции в обектите в с. Видраре; реконструкция и изграждане на градски парк в Сурдулица; обучение в Правец за повишаване на атрактивността на туристическите обекти;  обмяна на опит и добри практики в Сурдулица за интерпретация на нови и възобновени туристически аттракции; доставки за ИМ-Правец: специализирано музейно оборудване за експозициите в с. Видраре, закупуване на информационен киоск, мултимедиен проектор и екран, бус, дигитален  фотоапарат, модерен металдетектор; информация и публичност: изработване на информационни ролбанери и табели, на рекламни листовка и брошура, 15-минутно видео, създаване уебсайт по проекта, публикации в медиите; провеждане на встъпителна и закриваща пресконференции, официално откриване на реновираните паметници от изпълнението на проекта, е превръщането на музейните обекти в с. Видраре и археологическия в с. Осиковица, както и парка в Сурдулица наистина в привлекателни, атрактивни и все повече посещавани туристически дестинации. 


Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия


Тhe project  is co-fundet by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria- Serbia Progamme 


Оваj проjекат се кофинансира од стране Европске униjе кроз Интеррег-ИПА за прекограничне сараднье Бугарска-Србиjа