Исторически музей – Правец кани жителите и гостите на общината на събитие по проект № 2014TC16I5CB007.1.11.151, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ България-Сърбия 2014-2020 по договор № РД-02-29-283/22.11.2016 г. „Развитие на туризма в трансграничен регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителните културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”. 


От 12.00 часа на 08.09.2018 г. в с. Осиковица, м. Манастира, община Правец ще се състои откриване и представяне на археологически паметник: църква „Св. Богородица” от ХІV в. и по-ранни руини около нея след реализирани мерки по консервация, реставрация и експонирането и като музей на открито. 


Водещ партньор по проекта е община Сурдулица, Република Сърбия. Исторически музей - Правец е партньор.


Целта на събитието е да се представи и популяризира паметника, като обект с голям туристически потенциал, пред заинтересованите страни и широката общественост.


Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата затрансгранично   сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България - Сърбия


Тhe project  is co-fundet by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria- Serbia Progamme


Историческа справка


Църквата „Св. Богородица“ (ХІІІ-ХІV в.) е част от манастирски комплекс. Представлява малка еднокорабна, едноапсидна сграда, изградена от големи и по-малки каменни блокове със спойка от бял хоросан.  В североизточния ъгъл в основата на апсидата е оформена малка полукръгла ниша, символ на витлеемската пещера - протезис или жертвеник с важно обредно предназначение за светите дарове и богослужебната утвар. Стените са  заоблени, изградени от дялани варовикови блокчета. В северния зид на църквата до нишата е имало вход, на по-късен етап зазидан и оформен като прозорец. На западната стена, вътре, вдясно от входа, има изградена втора полукръгла ниша - диаконикон. Оформянето на такава ниша в западната стена се среща рядко в църковното строителство в България. Най-ранни примери за такива ниши има във велики Преслав. 


Църквата отвътре е била богато украсена с полихромна стенописна украса в техника „яйчена темпера” и класическо „фреско”, издаваща почерка на изключително школувани зографи. На запад от църквата е разкрит притвор и останки от баптистерий - кръщелна на югозапад. Откритите фрагменти стенописна украса от кръщелната като начин на изпълнение и технологични особености са по-късни от  тези в църквата.


Пред и около църквата са открити по-ранни останки от сгради и съоръжения от ломени камъни на калова спойка. В основите е проучена сграда с правоъгълен план, ориентирана север-юг, предхождаща градежа на църквата. На северозапад е разкрита стена, дъговидно извита в южна посока и овална яма пред нея, запълнена с въглени, овъглени зърна пшеница и бадеми, фрагменти керамика. На 10 метра западно от църквата, точно срещу входа, е разчистен глинен олтар с форма на „погача” (ІV в. пр. н. е.). около него е открито голямо количество керамика от V - IV в. пр. н. е. и фрагменти отухлявания между тях. Олтарът вероятно е свързан с обредите за здраве, култа към слънцето и вярата в покровителството на богинята майка. Пред църквата са разкрити каменни струпвания и голямо количество натрошена керамика от къснобронзовата и ранножелязната епохи (ХІІ, ІХ-VІІ в. пр. н. е.). По-ранните съоръжения, разкрити пред и около църквата, са свързани с обредни и ритуални действия и свидетелстват за интензивен живот, кипял много преди построяването на манастирския комплекс, част от древно култово място.


Фирмата-изпълнител на строителните дейности „Пи Ес Пи” ЕООД, гр. София, спечелила тръжната процедура, приключи консервацията и експонирането на археологическия обект "Останки от средновековната църква Света Богородица от ХІV в. и структурите около нея”. 


Извършено е укрепване на оригиналната субстанция на археологическата ценност и руините около нея, механично почистване, биоцидна и хербицидна обработка на камъка, заздравяване на свързващите разтвори на каменните зидове и префугиране, силуетно надграждане на консервационен надзид с височина до 0,5м и оформяне на короната на зида. Реализирани са мерки по експониране като направа на посипка от ситна каменна фракция около зидовете. Ще бъдат поставени две информационни табла.  Като основен резултат е реализираната цялостна консервация на един античен паметник и мерки за неговото експониране. Това допринася за популяризирането на археологическия обект и превръщането му в атрактивна туристическа дестинация.