Обшинският съвет прие предложение за промяна в състава на местната комисия, сформирана по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. За председател на комисията бе избрана Албена Петрова - секретар на Община Правец.


Промяната бе предприета поради прекратяване на трудовите правоотношения на Катя Симеонова с общината. Тя бе зам.-кмет и председател на въпросната комисия.


Членове на комисията са: Венцислава Бахчеванова – общински съветник, Цветелина Владимирова – общински съветник, Цеца Петрова - директор на дирекция в ОА, Пенка Петрова – юрист, както и Добрин Донков, и Северина Маркова - представители на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове.


На днешното заседание на ОбС бяха актуализирани съставите и на останалите комисии, в състава на които бе бившият зам.-кмет Катя Симеонова.