Общинската избирателна комисия прекрати правомощията на Любомир Лилов като общински съветник, избран от квотата на МК ДИБО. Решението на ОИК бе взето днес въз основа на постъпило заявление от Лилов. В документа се казва, че "... С входящ № 185/04.11.2019 година на ОИК - Ботевград е постъпило заявление от Любомир Венциславов Лилов, с което същия е заявил желанието си „… да бъдат прекратени правомощията на общински съветник“. ОИК – Ботевград разгледа заявлението и приема същото за молба, с която се заявява отказ на избрано за общински съветник лице да встъпи в правомощията си на общински съветник, преди да е положил предвидената в закона клетва за това".


На негово място в ОбС влиза следващият в листата на МК ДИБО - Николай Велков.